Штампа

Конкурс за упис студената на мастер струковне студије 2022/2023, септембар

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Академија васпитачко-медицинских струковних студија
Одсек Крушевац
К О Н К У Р С
ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
У ШКОЛСКОЈ 2022/2023.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Услови уписа:
Право на упис имају кандидати који су завршили основне струковне студије за образовање васпитача, кандидати који су завршили друге студије из поља друштвено-хуманистичких наука и завршетком студија остварили најмање 180 ЕСПБ.
Број места: 61 студент (самофинасирајући).
Школарина износи 70.000,00 динара.
Редослед кандидата за упис на мастер струковне студије утврђује се на основу:
опште просечне оцене остварене на основним струковним студијама,
дужине студирања
Пријаве за упис подносе се од 29.08. до 12.09.2022. године од 9 до 12 сати у студентској служби.
Уз пријаву која се добија у Академији васпитачко-медицинских струковних студија-Одсек Крушевац кандидат прилаже:
 • фотокопију дипломе и фотокопију додатка дипломе (оригинали на увид),
 • уверење о завршеним основним струковним студијама (оригинали на увид),
 • извод из матичне књиге рођених или венчаних (оригинал),
 • фотокопија личне карте, ако је са чипом онда одштампана очитана лична карта,
 • доказ о уплати пријаве на конкурс у износу од 6.000,00 дин (на жиро рачун Академије 840-0000002106666-68, Позив на број: 04-742121)
Ранг листа примљених кандидата биће објављена 13.09.2022. године.
Упис примљених кандидата биће накнадно објављен.
Детаљније информације о условима уписа могу се добити у Студентској служби Академије васпитачко-медицинских струковних студија-Одсек Крушевац или на сајту Одсека.
Ћирила и Методија 22-24
37000 Крушевац
телефони
Студ. Служба 037 420 761
Секретар 037 420 760
Сајт: www.vaspks.edu.rs
Е пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


Штампа

Конкурс за упис студената на основне струковне студије 2022/2023, септембар

К О Н К У Р С
ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА - ШКОЛСКЕ 2022/23. ГОДИНЕ (ДРУГИ УПИСНИ РОК)

Академија васпитачко-медицинских струковних студија-Одсек Крушевацуписује у прву годину основних струковних студија:

-Васпитач деце предшколског узраста
број студената који се финансирају из буџета: 30
број самофинансирајућих студената: 100-Домски васпитач

број студената који се финансирају из буџета: 1
број самофинансирајућих студената: 25


-Васпитач деце јасленог узраста
број студената који се финансирају из буџета: 2
број самофинансирајућих студената: 25

Школарина за самофинансирајуће студенте износи 60.000,00 динара, а за стране држављане 1.000 €.ОПШТИ УСЛОВИ

За упис у I годину основних струковних студија могу да конкуришу кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем трајању.


ПРOВЕРА ЗНАЊА (ПРИЈЕМНИ ИСПИТ)

Сви кандидати који конкуришу за упис на прву годину основних струковних студија

подлежу провери склоности и способности (говорних, музичких и физичких) и полажу пријемни испит.

Резултати постигнути на овој провери имају елиминаторни карактер.

Кандидати који конкуришу подлежу провери знања (пријемни испит) и полажу:• тест из српског језика и књижевности и

• тест из опште културе и информисаностиПријемни испит се полаже на српском језику.МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

Утврђивање редоследа кандидата за упис на студијске програме врши се на основу следећих мерила:

• општег успеха постигнутог у средњој школи

• резултата постигнутог на пријемном испиту.

Избор кандидата врши се према збиру бодова који се остваре на основу успеха у средњем образовању и успеха на пријемном испиту.

Општи успех у средњем образовању вреднује се тако што се збир просечних оцена из свих предмета у свим разредима множи са два. По том основу кандидат може стећи најмање 16 бодова, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.

Резултат који кандидат оствари на пријемном испиту оцењује се од 0 до 60 бодова (30 бодова из српског језика и 30 бодова из теста опште културе и информисаности).

Кандидатима који су као ученици трећег и четвртог разреда средње школе освојили једно од прва три појединачна места на републичком такмичењу које организује Министарство просвете или на међународном такмичењу из предмета који се полаже на пријемном испиту,признаје се да су постигли максималан број бодова из тог предмета.

Максималан број бодова који се може освојити по оба основа је 100.

НАЧИН ИЗБОРА КАНДИДАТА

Избор кандидата обавља се на основу: резултатa постигнутог на пријемном испиту и општег успеха из средњег образовања, а на основу ЈЕДИНСТВЕНЕ РАНГ ЛИСТЕ за сваки студијски програм, која се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата, по утврђеним мерилима.

За упис на студије утврђује се прелиминарна ЈЕДИНСТВЕНА РАНГ ЛИСТА за студенте који се финансирају из буџета и оне који плаћају школарину. Услов за рангирање кандидата на ЈЕДИНСТВЕНОЈ РАНГ ЛИСТИ је полагање пријемног испита. Место на ЈЕДИНСТВЕНОЈ РАНГ ЛИСТИ и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија, као и да ли ће бити финансиран из буџета или ће плаћати школарину.

Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на јединственој ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета, који је одређен конкурсом и има најмање 51 бод.

Кандидат који плаћа школарину може бити уписан уколико се на јединственој ранг листи налази до броја одобреног за упис кандидата који плаћају трошкове студирања, који је одобрен конкурсом, и има најмање 30 бодова.

При избору кандидата узимају се у обзир само докази који су поднети у року предвиђеном за пријављивање на конкурс.

Уколико два или више кандидата на привременој ранг листи имају исти укупан број бодова, приоритет има кандидат који је на пријемном испиту остварио већи број бодова.ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК траје од 29.08. до 12.09.2022. године
Распоред полагања пријемног испита биће накнадно објављен.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ – ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Кандидати приликом пријаве подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист подносе следећа докумената:

извод из књиге рођених (оригинал),
сведочанства свих разреда завршене средње школе (фотокопије-оригинал на увид),
диплома о положеном завршном, односно матурском испиту(фотокопија-оригинал на увид),
лекарско уверење,
доказ о уплати накнаде за проверу склоности и способности, односно пријемног испита (6000 дин.).

Штампа

Обавештење о преузимању диплома

Преузимање диплома за студенте који су дипломирали до јуна 2022. године на основним, специјалистичким и мастер студијама биће од 11. до 15. јула од 9 до 11 сати.
Штампа

Коначна ранг листа - први уписни рок

Упис ће се обавити у четвртак 07.07.2022. године од 9 до 12 сати

НАПОМЕНА:

Кандидат који је стекао право на упис а не упише се у за то предвиђеном року, губи право на упис. Ако се кандидат који је остварио право на упис на одређеном студијском програму (смеру) не упише у предвиђеном року, Школа ће уписати уместо њега следећег кандидата према распореду на коначној ранг листи одређеног студијског програма (смера).

Потребна документација за упис:

 • оригинална документа (сведочанства и диплома),
 • два ШВ обрасца за школску 2022/2023. годину (добијају се у Школи),
 • индекс (добија се у Школи),
 • две фотографије 3.5 х 4.5 cm,
 • уплата уписнине у износу од 3.000,00 дин. (сви плаћају: Текући рачун : 840-0000002106666-68, Позив на број: 04-742121)

Смер: Васпитач деце предшколског узраста

Ред. бр.

Презиме

Име

Име родитеља

Уписнирок

Успех из
сред. шк.


Пријемни испит

Укупно

Срп. јез.

ТОК

ук.

1.

Крнетић

Срђан

Анђела

1

36,66

29

26

55

91,66

2.

Јанковић

Иван

Јасна

1

34,98

28

27

55

89,98

3.

Филиповић

Предраг

Вања

1

36,84

27

26

53

89,84

4.

Станков

Дејан

Анастасија

1

30,4

29

29

58

88,4

5.

Савић

Миодраг

Јована

1

29,6

30

28

58

87,6

6.

Станојловић

Игор

Елена

1

30,12

29

28

57

87,12

7.

Анђелковић

Срђан

Марија

1

36,62

26

24

50

86,62

8.

Гмијовић

Иван

Анђела

1

33,66

24

27

51

84,66

9.

Милановић

Небојша

Андријана

1

31,1

30

23

53

84,1

10.

Миленовић

Саша

Јелена

1

27,7

28

28

56

83,7

11.

Илић

Дејан

Јована

1

27,58

29

26

55

82,58

12.

Зоговић

Жарко

Милош

1

31,68

23

27

50

81,68

13.

Алексић

Драган

Анђела

1

28,14

27

26

53

81,14

14.

Петровић

Небојша

Миланка

1

26,7

28

26

54

80,7

15.

Јовановић

Зоран

Магдалена

1

36,58

19

24

43

79,58

16.

Динић

Зоран

Адријана

1

29,2

26

23

49

78,2

17.

Вучковић

Миломир

Милица

1

32,36

20

23

43

75,36

18.

Јелић

Срећко

Аница

1

30,62

16

25

41

71,62

19.

Стошић

Саша

Анђела

1

22,9

22

21

43

65,9

20.

Ђорђевић

Владан

Ања

1

27,08

15

19

34

61,08

21.

Жегров

Жарко

Андрија

1

19,66

16

17

33

52,66


Смер: Домски васпитач

Ред. бр.

Презиме

Име

Име родитеља

Уписнирок

Успех из
сред. шк.


Пријемни испит

Укупно

Срп. јез.

ТОК

ук.

1.

Магделинић

Вук

Огњен

1

37,2

27

24

51

88,2

2.

Бисерчић

Раде

Милена

1

35,4

25

27

52

87,4

3.

Обрадовић

Милош

Вељко

1

24,16

25

26

51

75,16

4.

Крстић

Зоран

Никола

1

32,1

17

25

42

74,1


Смер: Васпитач деце јасленог узраста
 

Ред. бр.

Презиме

Име

Име родитеља

Уписнирок

Успех из
сред. шк.


Пријемни испит

Укупно

Срп. јез.

ТОК

ук.

1.

Јанић

Мирко

Милица

1

37,82

27

28

55

92,82

2.

Весић

Александар

Јелена

1

28,46

27

21

48

76,46

3.

Марковић

Братислав

Анђела

1

24,12

23

25

48

72,12

Штампа

Привремена ранг листа - Мастер струковне студије

АКАДЕМИЈА ВАСПИТАЧКО-МЕДИЦИНСКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

ОДСЕК КЕРУШЕВАЦ


Привремена ранг листа-Мастер струковне студије
Студијски програм : Васпитач деце предшколског узраста


Редни

бројПрезиме, средње слово и имепросек оцена

1.

Јовановић М. Јелена

9,03

2.

Петковић М. Марија

8,46

3.

Лазовић Д. Татјана

8,24

4.

Ђуровић М. Маријана

8,09

5.

Миладиновић Б. Александра

7,98

6.

Ђорђевић М. Катарина

7,92

7.

Момчиловић Н. Николина

7,78

8.

Ђорђевић М. Марина

7,66

9.

Миловановић М. Славица

7,43

10.

Милићевић А. Маријана

7,34

11.

Златковић Д. Невена

7,32

12.

Ђурђановић С. Ружица

7,26

13.

Димитријевић Г. Александра

7,08

14.

Петковић Ђ. Слободанка

7,00

Упис је у среду 06.07.2022. године од 9 до 12 сати.
Прва три кандидата су на буџету и плаћају само 3000 динара уписнину. Остали кандидати су самофинансирајући и плаћају 3000 дин. уписнину и 10000 дин. прву рату школарине.
Сви кандидати доносе две фотографије 3.5 х 4.5 цм. Индекс и ШВ образце добијају у школи.
Текући рачун за уплату : 840-0000002106666-68
Позив на број: 04-742121

Штампа

Конкурс за упис студената у прву годину мастер струковних студија - школске 2022/23.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Академија васпитачко-медицинских струковних студија
Број:01-310/22-1
Датум:02.06.2022.године
Крушевац


На основу члана 98. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019, 6/2020 - др. закони, 11/2021 - аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон) и члана 56. став 1. тачка 19. Статута Академије васпитачко-медицинских струковних студија бр.01-591/19 од 29.11.2019. године, председник Академије васпитачко-медицинских струковних студија, расписује КОНКУРС.

 • Васпитач деце предшколског узраста-75 самофинансирјућих студената

Услови уписа:
Право на упис имају кандидати који су завршили основне струковне студије за образовање васпитача, кандидати који су завршили друге студије из поља друштвено-хуманистичких наука и завршетком студија остварили најмање 180 ЕСПБ.

Редослед кандидата за упис на мастер струковне студије утврђује се на основу:

 • опште просечне оцене остварене на основним струковним студијама,
 • дужине студирања

Пријаве за упис подносе се од 21.06. до 01.07.2022. године од 9 до 12 сати у студентској служби.
Упис примљених кандидата ће се обавити 04, 05. и 06. 07. 2022. године од 9 до 12 часова.
Уз пријаву која се добија у Академији васпитачко-медицинских струковних студија-Одсек Крушевац кандидат прилаже:

 • фотокопију дипломе и фотокопију додатка дипломе (оригинали на увид),
 • уверење о завршеним основним струковним студијама (оригинали на увид),
 • извод из матичне књиге рођених или венчаних (оригинал),
 • фотокопија личне карте, ако је са чипом онда одштампана очитана лична карта,
 • доказ о уплати пријаве на конкурс у износу од 6.000,00 дин (на жиро рачун Академије 840-0000002106666-68, Позив на број: 04-742121)


ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:
Школарина износи 70.000,00 динара.

Штампа

Пријава кандидата за 1. конкурсни рок 2022/2023

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Академија васпитачко-медицинских струковних студија
Број:01-310/22
Датум:02.06.2022.године
Крушевац


На основу члана 98. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019, 6/2020 - др. закони, 11/2021 - аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон), члана 56. став 1. тачка 19. Статута Академије васпитачко-медицинских струковних студија бр.01-591/19 од 29.11.2019. године и Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за академије и високе школе струковних студија чији је оснивач Република Србија у школској 2022/2023 години 05број:612-4171/2022 од 26. маја 2022. године, председник Академије васпитачко-медицинских струковних студија, расписује:

К О Н К У Р С

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА - ШКОЛСКЕ 2022/23. ГОДИНЕАкадемија васпитачко-медицинских струковних студија уписује у прву годину основних струковних студија у одсеку Крушевац:

 • Васпитач деце предшколског узраста - 50 студената који се финансирају из буџета и 100 самофинансирајућих студената,
 • Домски васпитач - 5 студената који се финансирају из буџета и 25 самофинансирајућих студената,
 • Васпитач деце јасленог узраста - 5 студената који се финансирају из буџета и 25 самофинансирајућих студената,
За упис у I годину основних струковних студија могу да конкуришу кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем трајању.

ПРOВЕРА ЗНАЊА (ПРИЈЕМНИ ИСПИТ)

Сви кандидати који конкуришу за упис на прву годину основних струковних студија
подлежу провери склоности и способности (говорних, музичких и физичких) и полажу пријемни испит.
Резултати постигнути на овој провери имају елиминаторни карактер.
Кандидати који конкуришу подлежу провери знања (пријемни испит) и полажу:

 • тест из српског језика и књижевности и
 • тест из опште културе и информисаности
Пријемни испит се полаже на српском језику.

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА
Утврђивање редоследа кандидата за упис на студијске програме врши се на основу следећих мерила:
 • општег успеха постигнутог у средњој школи
 • резултата постигнутог на пријемном испиту.
Избор кандидата врши се према збиру бодова који се остваре на основу успеха у средњем образовању и успеха на пријемном испиту.
Општи успех у средњем образовању вреднује се тако што се збир просечних оцена из свих предмета у свим разредима множи са два. По том основу кандидат може стећи најмање 16 бодова, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.
Резултат који кандидат оствари на пријемном испиту оцењује се од 0 до 60 бодова (30 бодова из српског језика и 30 бодова из теста опште културе и информисаности).
Кандидатима који су као ученици трећег и четвртог разреда средње школе освојили једно од прва три појединачна места на републичком такмичењу које организује Министарство просвете или на међународном такмичењу из предмета који се полаже на пријемном испиту,признаје се да су постигли максималан број бодова из тог предмета.
Максималан број бодова који се може освојити по оба основа је 100.

НАЧИН ИЗБОРА КАНДИДАТА
Избор кандидата обавља се на основу: резултатa постигнутог на пријемном испиту и општег успеха из средњег образовања, а на основу ЈЕДИНСТВЕНЕ РАНГ ЛИСТЕ за сваки студијски програм, која се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата, по утврђеним мерилима.
За упис на студије утврђује се прелиминарна ЈЕДИНСТВЕНА РАНГ ЛИСТА за студенте који се финансирају из буџета и оне који плаћају школарину. Услов за рангирање кандидата на ЈЕДИНСТВЕНОЈ РАНГ ЛИСТИ је полагање пријемног испита. Место на ЈЕДИНСТВЕНОЈ РАНГ ЛИСТИ и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија, као и да ли ће бити финансиран из буџета или ће плаћати школарину.
Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на јединственој ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета, који је одређен конкурсом и има најмање 51 бод.
Кандидат који плаћа школарину може бити уписан уколико се на јединственој ранг листи налази до броја одобреног за упис кандидата који плаћају трошкове студирања, који је одобрен конкурсом, и има најмање 30 бодова.
При избору кандидата узимају се у обзир само докази који су поднети у року предвиђеном за пријављивање на конкурс.
Уколико два или више кандидата на привременој ранг листи имају исти укупан број бодова, приоритет има кандидат који је на пријемном испиту остварио већи број бодова.

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК траје од 21.06. до 10.07.2022. године

Пријављивање кандидата је: oд 21.06 до 29.06.2022. године од 9 до 12 сати.
Провера склоности и способности (музичких, физичких и говорних) обавиће се у дане пријављивања од 12 сати.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ обавиће се 01.07.2022. године и то:
 • тест из српског језика – 01. 07. 2022. год. од 9 сати,
 • тест из опште културе-информисаности – 01.07.2022. год. од 11 сати

ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ РАНГ – ЛИСТИ

 • Привремена ранг листа кандидата 02.07.2022. године до 10 часова

ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНАЧНЕ РАНГ – ЛИСТЕ СА РЕДОСЛЕДОМ КАНДИДАТА ЗА УПИС: 06. јула.2022. године

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 7, 8. и 9. јула 2022. године

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ – ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Кандидати приликом пријаве подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист подносе следећа докумената:

 • извод из књиге рођених (оригинал),
 • сведочанства свих разреда завршене средње школе (фотокопије-оригинал на увид),
 • диплома о положеном завршном, односно матурском испиту(фотокопија-оригинал на увид),
 • лекарско уверење,
 • фотокопија личне карте, ако је са чипом онда одштампана очитана лична карта,
 • доказ о уплати накнаде за проверу склоности и способности, односно пријемног испита (6000 дин.).
Школарина за самофинансирајуће студенте износи 60.000,00 динара, а за стране држављане 1.000 €.

 

Ћирила и Методија 22-24, 37000 Крушевац
Текући рачун : 840-0000002106666-68
Позив на број: 04-742121
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Академија Васпитачко-медицинских струковних студија
Одсек Крушевац
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Web dizajn i programiranje - webmaster @ vaspks.edu.rs
Телефони: 037/420-760
037/420-761