Stanisic Irena

 

 

 

Станишић Р. Ирена
професор струковних студија
Научна област: Физичко васпитање и спорт

 

 

Списак предмета које наставник држи:

Р.б. Назив предмета Врста студија
1. Методика физичког васпитања 1 Основне струковне студије
2. Методика физичког васпитања 2 Основне струковне студије
3. Телесне и перцептивно-моторичке активности Специјалистичке струковне студије

 
Образовање


  • Основну школу завршила сам у Крушевцу са одличним успехом, а средњу школу сам завршила као носилац Вукове дипломе, и она ми је послужила за упознавање неких других делатности које нису везане са садашњим занимањем (Eкономски техничар).
  • Факултет Физичке културе у Нишу уписала  1992. године а дипломирала октобра1997. године. Исте те године уписала последипломске, а 2003. стекла звање Магистра науке са темом „Истраживање односа између брзине скакања и експлозивне снаге ногу код деце предшколског узраста“.
  • Докторску дисертацију одбранила 2008. године са темом „Предикција квалитета извођења плесних структура на бази морфолошко-моторичких димензија код деце предшколског узраста“. 


Професионално искуство


  • Радни однос од годину дана 1998-1999 године остварила у средњој „Техничко-грађевинској“ школи као проф. разредне наставе.
  • Од 1999. год. у  основној школи „Вук Караџић“ са 50% радног времена и Вишој школи за образовање васпитача на предмету Рекреација као сарадник у настави.
  • Тренер у клубу синхроног пливања у Крушевцу - обављала обуку непливача и обуку основних елемената синхроног пливања.
  • Од 2003. године ради на Вишој школи за образовање васпитача на предмету Телесни развој и здравствено васпитање и предмету Методика физичког васпитања у звању предавача.
  • Од 2008. год. ради на Високој струковној школи за образовање васпитача у Крушевцу у изборном звању професора.


Професионалне награде
Основна школа „Вук Караџић“ је доделила 2005. године Повељу за примерну активност и постигнуте успехе у раду са женском екипом школе на Републичким такмичењима и освојена прва и друга места у свим категоријама и узрастима.

Пројекти
У 2007. години учесник израде Локалног плана акције за децу у Крушевцу у тиму за образовање, спорт и културу.
Од 2013-2016 сарадник-учесник Темпус пројекта Високе школе за образовања васпитача у Крушевцу „Harmonization of preschool teacher education curicula in Serbia“.

Стручна усавршавања
Семинар министарства просвете и спорта, друштво педагога физичке културе, Тара, 2005.
Семинар министарства просвете и спорта, друштво педагога физичке културе, Параћин, 2006.

Научни радови:
Ранђеловић, Н., и Благојевић, И. (1998). Терминологија у речнику САНУ (Physical culture in terms of the SASA dictionary). Седми међународни симпозијум ФИС Коминикације у физичком васпитању, спорту и рекреацији, 4-5, 19. Ниш: Филозофски факултет, Универзитет у Нишу, Институт за физичку културу.

Станишић, И. (2006). Повезаност брзине скакања са експлозивном снагом и равнотежом деце предшколског узраста. Зборник радова са Другог симпозијума  „Васпитач за 21. век“: Наше стварање, 6, 145. Соко Бања: Виша школа за образовање васпитача Алексинац.

Станишић, И. (2006). The speed of jumping as a predictor of the explosive power of legs and balance present in the pre-school children (Брзина скакања као предиктор експлозивне снаге ногу и равнотеже код деце предшколског узраста). Научно-стручна конференција: Физичка култура, 1, 80-84. Винице: Федерација спортских педагога републике Македоније.

Станишић, И. (2007). Differences between boys and girls of preshool age in long jump, high jump, balance, body height and body Weight (Разлике између дечака и девојчица предшколског узраста у скоку удаљ,скоку увис, равнотежи, телесној висини и телесној тежини). Научно-стручна конференција. Физичка култура, 2, 243-245. Винице: Федерација спортских педагога републике Македоније.

Павличевић, С. и Станишић, И. (2007). Моторичка координација као фактор социометријског статуса у вршњачкој групи на предшколском узрасту. Трећа конференција „Дани примењене психологије“. Примењена психологија, школа и професија. Ниш: Универзитет у Нишу, Филозофски факултет.

Станишић, И. (2007). Motoric Coordination As The Factor Of Success In Performing Dancing Structures With Preschool Children (Моторичка координација као фактор успешности извођења плесних структура на предшколском узрасту). Зборник радова "ФИС комуникације 2007 ". Ниш: Факултет физичке културе, Серија физичка култура.

Станишић, И., Костић, Р., Узуновић, С., и Марковић, Ј. (2008).The significance of the relation between the qualiti of the performance of dance structures and the motor coordination skills of preschool children. Facta Universitatis, series physical education and sport, vol. 6, no 2. 125-133.
Станишић, И., Костић, Р., Узуновић, С. (2010). La relation entre la rapidité de fréquence et la qualité de performance dans les structures dansantes (The significance of relation between motor abilities of speed frequency and the quality of performing dancing structures of the preschool children). 1 st European Congress on Physical Activity and Health among (0-6 years old Children). Science & Sports, vol. 25, 27. Epinal (France): Regional direction of Youth and Sports Ministry, Lorraine Vosges Drpartmental Olimpic Commitee.

Станишић, И., и Станишић, М. (2011). The influence of domaged eyesight on motor development. (Утицај оштећења вида на моторни развој). 14-ти Симпозијум спорта и физичког образовање младих.  Activities in physical education and sport. (vol 1, no 2, 187-191). Ohrid: Федерација спортских педагога републике Македоније.

International Journal of Scientific and Professional Issues in Physical Education and Sport.  Stanisic, I. (2012). Metric caracteristic of speed freqency jumping test for preschool children. 15-th symposium for sport and physical aducation of youth. Activities in physical education and sport.(vol 2, no 2, 167-172). Ohrid: Федерација спортских педагога републике Македоније. ISSN 1857-7687

Станишић, И. (2014). Реализација усмерене активности из физичког васпитања кроз драматизацију бајке “Црвенкапа” код деце предшколског узраста. Педагoшка стварност.3, 518-525. ISSN 0553-4569

Stanišić, I. Đorđević, M. i Maksimović, S. (2014) Постурални статус ногу и свода стопала  код деце предшколског узрастаи ефекти корективног вежбања у оквиру усмерених активности. (Effects of corrective exercises in the guided physical activity on the postural status of the legs and foot arch in preschool children). Sinteze.  Vol 3, 63-71.

Ђорђевић, М., и Станишић, И. (2014). Ефекти програма вежбања са оптерећењем на чврстину костију код жена у постменопаузи. У Игњатовић, А., и Марковић, Ж. (Ур.), Националана конференција са међународним учешћем „Физичка култура и модерно друштво“ (стр. 283-298). Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу. ISBN 978-86-7604-117-6

Станишић, И. (2015). Реализација усмерене активности из физичког васпитања кроз драматизацију цртаног филма “Морнар Попај” код деце предшколског узраста. Педагогија. 3, 489-497. ISSN 0031-3807

Станишић, И., Ранђеловић, Н. (2017). Реализација усмерене активности из физичког васпитања кроз драматизацију цртаног филма “ Штрумфови” код деце предшколског узраста. Синтезе, 12, 101-109.

Ranđelović, N., Stanišić, I., Dragić, B., Piršl, D., Savić, Z. (2018). Sequence of procedure in the development of fine motor coordination through physical activities and movement games in preschool children. Facta Universitatis, Series: Physical Education and Sport, 16, 3, 611-620.

Станишић, И. (2018). Методички приступ при реализацији усмерених активности деце предшколског узраста из физичког васпитања кроз драмску стваралачку игру на тему Пролеће и Ускрс. Годишњак, 9, 2, 57-68.

Ranđelović, N. Stoiljković, N., Živković, N., Pirsl, D., Stanišić., I. (2019). Analisis of reporting on female atletes in serbian media during the olimpic games in London 2012. Facta universititas, series Physical Education and Sport.

Stanisic, I., Randelović, N., and Živanović, N. (2019). Dramatization of the Petar Pan Tale in the Frame of directed activities in Physical education of preschool aged children. Physical education in early childhood education and care, reasrch, best practices, situation, 307-321. Slovak scientific society for Phisical education and sport and FIEP. ISBN 987-80-89075-81-2.

Научно-стручне конференције

Станишић, И. (2006). Differences the frequency of jumping speed girls and boys in the pre-school (Разлике у брзини скакања код девојчица и дечака предшколског узраста). 10-ти Симпозијум спорта и физичког образовање младих. Охрид: Федерација спортских педагога републике Македоније.

Станишић, И. (2007). Разлике између антропомоторичких способности и антропометријских карактеристика дечака и девојчица предшколског узраста. Зборник радова са трећег симпозијума „Васпитач за 21. век: Наше стварање, 7, 240-243. Соко Бања: Виша школа за образовање васпитача Алексинац.

Станишић, И. (2007). Connection Of The Speed Of Frequency With Anthropometric Characteristics And Motoric Abilities With Preschool Children (Повезаност фреквентне брзине са антропометријским карактеристикама и моторичким способностима девојчица и дечака предшколског узраста). 11-ти Симпозијум спорта и физичког образовање младих. Физичка култура, 1, 203-205. Охрид: Федерација спортских педагога републике Македоније.

Станишић, И. (2008). Каноничка корелација лонгитудиналне димензионалности  тела  и успешности у извођењу плесних структура код девојчица (Canonical correlation between longitudinal dimensionality of the body and success in performing dancing structures). XLVII Научно-стручна конференција. Крушевац: Антрополошко друштво Србије.

Станишић, И. (2008). Canonical correlation between morphological motoric dimensions and success in performing dancing structures (Каноничка корелација морфолошко моторичких димензија и  успешности у извођењу плесних структура). XLVII Научно-стручна конференција. Крушевац: Антрополошко друштво Србије.

Станишић, И. (2009). Longitudinal dimensionality of the body as a predictor for performing quality of Polka steps for boys and girl. 14-ти Симпозијум спорта и физичког образовање младих. Охрид: Федерација спортских педагога републике Македоније.

Stanisic, I. (2013). Methodic instruction for performing of the morning physical. 15-th symposium for sport and physical aducation of youth. Activities in physical education and sport. (vol 3 no1, 139-142) Ohrid: Федерација спортских педагога републике Македоније. ISSN 1857-7687

Stanišić, I., Đorđević. (2013). Еfekti korektivnog vežbanja u okviru usmerenih aktivnosti na posturalni status nogu i svoda stopala kod dece predškolskog uzrasta. Naučni skup sa međunarodnim učešćem - Razvojne karakteristike deteta predškolskog uzrasta. Novi Sad: TIMS; Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača.

Ranđelović, N.,  Bjelaković, Lj., Piršl, D., Živković, D., Stanišić, I. and Tasic, A. (2018). Аbuse of doping substances knowledge and attitudes of the registered Niš sports clubs athletes 178. Book proceedings XXI Scientific Conference „FIS COMMUNICATIONS 2018" in physical education, sport and recreation Book of Proceedings, University of Niš Faculty of Sport and Physical Education, 178-181.

Станишић, И., и Липовац, В.  (2019). Народна плесна активност – кораци Моравца у оквиру народне традиције деце предшколског узраста. Међународни научни скуп Српски језик, књижевност,  уметност. Крагујевац: ФИЛУМ.

Практикум и уџбеник

Станишић, И.  (2011). Практикум за Методику физичког васпитања (За студенте Високе школе струковних студија за васпитаче). Крушевац: Сиграф плус, Самостално издање аутора. ISBN
Станишић, И.  (2013). Методика физичког васпитања предшколске деце. Крушевац: Despot book, Самостално издање аутора. ISBN 978-86-88877-08-4.
Станишић, И. (2019). Практикум за методику физичког васпитања 1. Крушевац: Сиграф, самостално издање аутора.

 

Ћирила и Методија 22-24, 37000 Крушевац
Текући рачун : 840-0000002106666-68
Позив на број: 04-742121
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Академија Васпитачко-медицинских струковних студија
Одсек Крушевац
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Web dizajn i programiranje - webmaster @ vaspks.edu.rs
Телефони: 037/420-760
037/420-761