natasa tasic knjiga nastavnika

 

 

 

Тасић Д. Наташа
предавач
Научна област: Музика и извођачке уметности

 

 

Списак предмета које наставник држи:

Р.б. Назив предмета Врста студија
1. Методика музичког васпитања 2 Основне струковне студије
2. Музичко стваралаштво Основне струковне студије
3. Вокално-инструментална настава Основне струковне студије
4. Музичко-ритмичке игре Основне струковне студије
5. Музичка уметност и предшколско дете Специјалистичке студије

 

Биографија


Наташа Тасић рођена је у Нишу, где је и завршила теоретски одсек Средње музичке школе као ђак генерације. Дипломирала је 2006. године на групи за Општу музичку педагогију Академије уметности у Новом Саду, а магистрирала 2011. на одсеку за музичку теорију истог факултета. Добитник је признања Универзитета у Новом Саду за изузетне резултате постигнуте током студирања. Усавршавала се из области хорског дириговања и певања на семинарима и радионицама широм Европе. Од 2004-2008 била је асистент диригента Хора Саборне цркве Свети Георгије из Новог Сада, а од 2008. је активна као диригент Хора Свети Никола у Нишу. Дириговала је на концертима у Србији (Ниш, Нови Сад, Сремски Карловци), Финској (Васа), Швајцарској (Женева и Лозана) и Италији (Милано).  Од 2010. године налази се на челу удружења Центар за унапређење уметности и културе Концепт из Ниша у коме се бави развојем и имплементацијом пројеката, као и организацијом концерата и других културних манифестација. У оквиру пројеката реализованих са овим удружењем одржала је више јавних концертних предавања са циљем приближавања савремене класичне музике широј јавности. Била је ангажована као потпредседник Савета за културу Града Ниша у периоду од 2008. до 2011. године. Од 2009. је члан савета интернационалног музичког фестивала НИМУС. Активна је и као музички критичар концертног живота Ниша. Учествовала је на научним скуповима у земљи и иностранству. Од 2006. до 2011. предавала је музичку културу, историју музике, музичке облике и етномузикологију у основним и средњим школама у Новом Саду и Нишу, а од 2011. године ради као предавач на Високој школи за образовање васпитача у Крушевцу.

Репрезентативне референце (минимално 5, не више од 10)


 1. Научни рад: Одраз културних прилика периода између два светска рата на развој оригиналног хорског жанра српских композитора, [у:] Корени традиције у стваралаштву Љубице Марић и нови жанр српске музике, зборник научних радова, Српски језик, књижевност, уметност, књ. III, Крагујевац, Филолошко-уметнички факултет, 2009, 137-143.
 2. Дириговање хором Свети Георгије из Новог Сада на концертима: у Цркви светог Амвросија у Милану (Италија) - децембар 2005; у Цркви папе Пиа X, Женева (Швајцарска) - децембар 2007; на Интернационалном хорском фестивалу, Васа (Финска) - мај 2009.
 3. Музичка критика: Програмске дилеме, текст о 22. Интернационалним хорским свечаностима, [у:] Култура, Вечерње новости, Београд, година LV, 16. јул 2008, 7.
 4. Музичка критика: Радост хорског музицирања,критички приказ 21. Интернационалних хорских свечаности [у:] Градина-часопис за књижевност, уметност и културу, Ниш, Градина, нова серија бр.16, 2006, 303-308.
 5. Музичка критика: Шаренило хорских достигнућа критички приказ 22. Интернационалних хорских свечаности, [у:] Градина-часопис за књижевност, уметност и културу, Ниш, Градина, нова серија бр.25-26, 2008, 273-279.
 6. Координатор, предавач и диригент мешовитог хора КОНЦЕПТ на пројекту Портрети савремене српске уметничке музике подржаном од стране СОКОЈ-а, јун 2012.
 7. Аутор одредница о уметничкој музици [у:] Нишки лексикон, едиција Лексикони градова Србије, ЈП Службени гласник, Београд, 2011.
 8. Диригент-предавач у оквиру летње школе/семинара Корнелију у спомен, Сремски Карловци, 2007. Диригент целовечерњег концерта полазника семинара.
 9. Вокална музика за децу у опусу Милоја Милојевића [у:] Синтезе, часопис за педагошке науке, књижевност и културу, Крушевац, Висока школа за васпитаче, год. 1, бр. 2, 2012
 10. Patriotic and folklore discourse as communication tool in Serbian choral music before the Second World War, презентација научног рада на међународној конференцији: The National elements in music, Атина, Грчка, 2013.
 11. „Patriotic and Folklore Discourse as a Communication Tool in Serbian Choral Music before the Second World War“, [у]: Nikos Maliaras (ур.), The National Element in Music (Conference Proceedings). University of Athens, Faculty of Music Studies, Athens, 2014: 365-371.ISBN: 978-960-93-5959-7
 12. „Музиком у сусрет културним различитостима“, [у]: др Мирољуб Јоковић (ур.), Наше стварање – Зборник радова са једанаестог симпозијума „Васпитач у 21. веку“. Висока школа за васпитаче струковних студија, Алексинац, 2016: 144-151. ISBN 978-86-7746-581-0; UDK 371.3::78]:373.2.035
 13. „Путевирецепцијесавременекласичнемузике“, [у]: ДраганЖунић и МиомираЂурђановић (ур.), БалканАртфорум 2012 -Уметност и култураданас, националнинаучнискупсамеђународнимучешћем (зборникрадова), Универзитет у Нишу, Факултет уметности, 2013: 359-370. ISBN 978-86-85239-15-1; UDK 82:165.18
 14. „Критикахорскогстваралаштва у Србијиизмеђудвасветскарата“, [у]: БалканАртфорум 2013 -Уметност и култураданас: духвремена и проблемиинтерпретације, националнинаучнискупсамеђународнимучешћем: (зборникрадова). Универзитет у Нишу, Факултетуметности, Ниш, 2014: 493-502. ISBN 978-86-85239-30-4; UDK 784.3.087.684“1918-1941“(497.11)
 15. „'Алајелеповајсвет', музиказадечијихор у световномстваралаштвуСтеванаМокрањца“, [у]: МилентијеЂорђевић (ур.), Синтезе: часописзапедагошкенауке, књижевност и културу, год. IV, бр. 7, Високашколаструковнихстудијазаваспитаче, Крушевац, 2015: 83-92.ISSN 2217-902x; UDK78.087.681
 16. „Вокалнамузиказадецу у опусуМилојаМилојевића“, [у]: МилентијеЂорђевић (ур.), Синтезе: часописзапедагошкенауке, књижевност и културу. год. I, бр. 2, Високашколаструковнихстудијазаваспитаче, Крушевац 2012: 53-60.ISSN 2217-902x; UDK 784.67:78.087.681(497.11)“18“
 17. „Књижевниоквирмеђуратнесрпскехорскемузикекомпонованенастиховеуметничкепоезије“, [у]: Синтезе: часописзапедагошкенауке, књижевност и културу, год. IV, бр. 8, Високашколаструковнихстудијазаваспитаче, Крушевац, 2015: 53-61.ISSN 2217-902x;UDK 78.087.68(497.11)"1918/1945"
 18. 2012: Аутор, координатор, предавач и диригент на пројекту „Портрети савремене српске уметничке музике“ подржаног од стране Организације музичких аутора Србије – СОКОЈ
 19. 2016: Аутор, координатор и модератор пројекта „Сусрети са савременом музиком и њеним ствараоцима“, подржаног од стране Организације музичких аутора Србије – СОКОЈ
 20. 2012 – 2014: Диригент Хора Свети Никола из Ниша (концерти у Нишу и Грачаници)

  

Усавршавања:


Семинари: Уметност хорског певања, Краљевски колеџ за музику - Стокхолм: Фрушка Гора 2004. и Дубровник 2005; Campus Cantat, Универзитет у Дортмунду - Немачка 2006; Europa Cantat, Печуј, Мађарска, 2010.

 

Остали подаци који се сматрају релевантним:


Председник Центра за унапређење уметности и културе КОНЦЕПТ из Ниша
Члан уметничког савета интернационалног фестивала НИМУС
Координатор и учесник више пројеката подржаних од стране СОКОЈ-а и Швајцарског програма за културу на Западном Балкану
Сарадник и аутор текстова у монографији Црквено-певачка дружина Бранко-120 година, Ниш, Саборни храм свете Тројице
Музички критичар и сарадник часописа и дневних листова: Градина - Ниш, Вечерње новости - Београд, Нишки весник - Ниш, Гласник - Беч, Народне новине - Ниш
Коаутор и водитељ радионице ''Канони'' за професоре музичке културе у организацији Музичке школе Ниш

Наташа Тасић рођена је у Нишу, где је и завршила теоретски одсек Средње музичке школе као ђак генерације. Дипломирала је 2006. године на групи за Општу музичку педагогију Академије уметности у Новом Саду, а магистрирала 2011. на одсеку за музичку теорију истог факултета. Добитник је признања Универзитета у Новом Саду за изузетне резултате постигнуте током студирања. Усавршавала се из области хорског дириговања и певања на семинарима и радионицама широм Европе. Од 2004-2008 била је асистент диригента Хора Саборне цркве Свети Георгије из Новог Сада, а од 2008. је активна као диригент Хора Свети Никола у Нишу. Дириговала је на концертима у Србији (Ниш, Нови Сад, Сремски Карловци), Финској (Васа), Швајцарској (Женева и Лозана) и Италији (Милано).  Од 2010. године налази се на челу удружења Центар за унапређење уметности и културе Концепт из Ниша у коме се бави развојем и имплементацијом пројеката, као и организацијом концерата и других културних манифестација. У оквиру пројеката реализованих са овим удружењем одржала је више јавних концертних предавања са циљем приближавања савремене класичне музике широј јавности. Била је ангажована као потпредседник Савета за културу Града Ниша у периоду од 2008. до 2011. године. Од 2009. је члан савета интернационалног музичког фестивала НИМУС. Активна је и као музички критичар концертног живота Ниша. Учествовала је на научним скуповима у земљи и иностранству. Од 2006. до 2011. предавала је музичку културу, историју музике, музичке облике и етномузикологију у основним и средњим школама у Новом Саду и Нишу, а од 2011. године ради као предавач на Високој школи за образовање васпитача у Крушевцу.

 

Ћирила и Методија 22-24, 37000 Крушевац
Текући рачун : 840-0000002106666-68
Позив на број: 04-742121
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Академија Васпитачко-медицинских струковних студија
Одсек Крушевац
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Web dizajn i programiranje - webmaster @ vaspks.edu.rs
Телефони: 037/420-760
037/420-761