milan zivanovic knjiga nastavnika

 

 

 

Живановић В. Милан
професор струковних студија
Научна област: Mатематичке науке

 

 

Списак предмета које наставник држи:

Р.б. Назив предмета Врста студија
1. Методика развијања почетних математичких појмова 1 Основне струковне студије
2. Математичко-дидактичке игре Основне струковне студије
3. Почетно математичко образовање Специјалистичке струковне студије

Образовање


 • 17.11.2014. Веће природно-математичких наука Универзитета у Београду дало је сагласност на предлог теме докторске дисертације Милана Живановића „Алгебра Питагориних тројки“ на катедри за Алгебру и математичку логику Математичког факултета у Београду.
 • 31. 01. 2011. Докторат, Филозофски факултет, Одсек за математику и информатику, Пале, Универзитет Источно Сарајево
  - Теза: Примена једне линеарне трансформације у геометрији и алгебри
 • 24. 01. 2008. Магистратура, ПМФ, Нови Сад
  - Теза: Питагорина теорема и њен значај у настави математике
 • 17. 11. 2005. Специјализација, Математички факултет, Београд
  - Тема спец. рада: Прилог теорији Питагориних тројки
 • 30. 08. 1991. Математички факултет, Београд
 • 1978. Гимназија, Милош Требињац, Бајина Башта
 • 1974. Основна школа, Рајак Павићевић, Бајина Башта

Професионално искуство


 • 2011. Висока школа струковних студија за образовање васпитаче, Крушевац
  - професор струковних студија за математичке предмете – избор 22. 12. 2011.
  - предавач за област математика - избор 12. 07. 2011.
 • 1989. – 2011. Гимназија и Техничка школа, Бајина Башта
  - професор математике, нацртне геметрије
 • 1989. –1989. О.Ш. Рајко Михајиловић, Бањани, Уб
  - наставник математике

Репрезентативне референце


Учествовао је као излагач на следећим научним скуповима и семинарима:

 • Семинари о настави математике 2006. у Београду, 2007. у Београду, 2008. у Нишу, 2009. у Београду 2010. у Београду и 2011 у Новом Саду.
 • МКНАМА међународна конференција о настави математике август 2007. у Новом Саду
 • Наука и настава на универзитету, Дан Филозофског факултета, мај 2008. у Источном Сарајеву
 • 12. Српски математички конгрес август-септембар 2008. у Новом Саду
 • Симпозијум Дани математике 13-14. септембар 2008. у Београду, поводом прославе 200 година Универзитета.
 • Интердисциплинарност и јединство савремене науке, научни скуп поводом дана Филозофског факултета у Источном Сарајеву, Пале, 22-24. мај 2009.
 • ПРИМ 2009. Семинар о примењеној математици, Суботица, 25-27. мај 2009.
 • Наука и политика, научни скуп поводом дан Филозофског факултета у Источном Сарајеву, Пале, 22-23. мај 2010.
 • Симпозијум Математика и примене - осврт 30 година уназад, Математички факултет, Београд, 28-29. мај 2010.
 • МАТМ2011 - Методички аспекти наставе математике, друга међународна конференција, Педагошки факултет Јагодина, 14-15. мај 2011. Јагодина.
 • Прва математичка конференција Републике Српске, Филозофски факултет Пале, Универзитет у Источном Сарајеву, 21-22. мај 2011.
 • СЕД 2011, IV Међународна конференција: Наука и високо образовање у функцији одрживог развоја 7.-8. октобар 2011. Ужице.
 • Наука и традиција, 18.-19. мај 2012. Филозофски факултет Пале, Универзитет Источно Сарајево.
 • Друга математичка конференција Републике Српске, 8.-9. јун 2012, Требиње

 

 

Библиографија:


 • Питагорини и Херонови бројеви, Архимедес, Београд, 2005.
 • О једном Решењу Питагориних тројки, Тангента, Крагујевац, 2005.
 • О једној класи Херонових троуглова, Тангента, Крагујевац, 2005.
 • Инваријантна пресликавања Питагориних тројки, Настава математике, L 1-2, 2005, Београд
 • Питагорине тројке и Фибоначијев низ, Настава математике, LI 1-2, 2006, Београд
 • Херонове тројке као аритметички низови, Настава математике, LI 3-4, 2006, Београд
 • Решавање проблемских задатака, (један проблем из стереометрије), Настава математике, LII 1, 2007, Београд
 • Генерисање Херонових троуглова који немају целобројних висина, Настава математике, LII 4, 2007, Београд
 • Примена једне линеарне трансформације код Велике Фермаова теореме, Настава математике, LIII 3-4, 2008, Београд
 • Троуглови са целобројним страницама и једним унутрашњим углом од 30 степени, Настава математике, LIV 1-2, 2009, Београд
 • Неке особине центра уписане кружнице троугла, Наука и настава на универзитету, Универзитет у Источном Сарајеву, Научни скупови, 3/2, Пале, 2009.
 • Питагорини тетраедри,(у коауторству са др Миленком Пикулом), Настава математике, LV 3-4, 2010, Београд
 • Доказ Питагорине теореме заснован на законима механике, Настава математике, LVI 1-2, 2011, Београд
 • Једна класа полинома без целобројних нула, Наука и политика, Универзитет у Источном Сарајеву, Научни скупови,5/3, Пале, 2011.
 • Питагорини тетраедри, (у сарадњи са др Миленком Пикулом, проширена верзија),Академија наука и умјетности Републике Српске, Споменица, књига VIII, Одјељење природно-математичких и техничких наука, књига 15, Споменица академика Веселина Перића, стр. 489-500, Бања Лука, 2011.
 • Алгебра Питагориних тројки,Академија наука и умјетности Републике Српске, Споменица, књига VIII, Одјељење природно-математичких и техничких наука, књига 15, Споменица академика Веселина Перића, стр. 525-536, Бања Лука, 2011.
 • Pythagorean triples and their algebraic structure, (coautor Aleksandar Lipkovski), International Congress on Mathematics MICOM -2015, Athens, Sept. 22-26.
 • Алгебарски идентитети и усмено рачунање, 14-15. Јун 2014. МАТМ2014, Методички аспекти наставе математике, Педагошки факултет, Јагодина
 • Геогебра и математичко-логичке игре, 22-25. May 2014. Vrnjačka Banja , 13th Serbian Mathematical Congress,  Faculty of Science and Mathematics, University of Niš
 • On arithmetic operations on the set of Pythagorea triples (coauthor Aleksandar Trajko Lipkovski), 22-25. May 2014. Vrnjačka Banja , 13th Serbian Mathematical Congress,  Faculty of Science and Mathematics, University of Niš
 • Примена Геогебре у креирању математичко-дидактичких игара, Седми међународни симпозијум: Технологија, информатика и образовање - стање и проблеми, циљеви и могућности, примене и перспективе,  20-21.09.2013. Филозофски факултет Бања Лука, Универзитет Бања Лука
 • Геогебра и математичко-дидактичке игре, Методички дани 2013, 25. мај 2013. Висока школа за образовање васпитача, Кикинда
 • Специјални случајеви велике Фермаове теореме у средњој школи, (коаутор др Марија Најдановић), Наука и глобализација, 17-19. мај 2013. Филозофски факултет Пале, Универзитет Источно Сарајево
 • Least  common  multiple  and  greatest common divisor of Pythagora’s triplets, (coauthor prof. Dr Milenko Pikula) SED 2012 - V International conference, Science and higher education in function of sustainable developpment, 4-5. october 2012, High business-tehnical school, Uzice
 • Примена програмског пакета Mathematica у настави геометрије, (коаутор др Марији Најдановић),.Наука и традиција, 18-19. мај 2012. Филозофски факултет Пале, Универзитет Источно Сарајево
 • Изоморфизам једне класе Питагориних тројки са прстеном целих бројева, (коаутор др Александар Липковски), Шеста матемамтичка конференција Републике Српске, 21-22. мај 2016. Филозофски факултет
 • Геогебра и нестандардни задаци кретања, Шеста матемамтичка конференција Републике Српске, 21-22. мај 2016. Филозофски факултет, Пале
 • Задаци кретања у корелацији наставе математике и физике (коаутор Јован Арсеновић), Стручно-методички скуп, 5-7. новембар, Пула 2015.
 • Једна особина Херонових троуглова без целобројних висина, VI симпозијум «Математика и примене», 16-17. октобар 2015. Математички факултет у Београду и САНУ
 • Геогебра и методика Квизенера, Симпозијум „Васпитач у 21. веку“, Висока школа струковних студија за образовање васпитача Алексинац, 27-28. март 2015. Сокобања
 • Трагом једног задатка о векторима (коаутор Петар Мелентијевић), V симпозијум «Математика и примене», 17-18. октобар 2014. Математички факултет у Београду и САНУ
 • Настава статистике у средњој школи и мерење фреквенције саобраћаја, (коаутор Јелена Стојкановић), Четврта математичка конференција Републике Српске, 6-7. јун  2014. Требиње
 • Релације и аритметичке операције на једној класи Питагориних троуглова, Трећа математичка конференција Републике Српске, 7-8. јун 2013. Требиње
 • Питагорине тројке на једној класи Питагориних тројки, Друга математичка конференција Републике Српске, 8-9. јун 2012, Требиње
 • Примена Геогебре у креирању математичко-логичких игара, Иновације у Настави, XXIX, 2016/1, стр. 115-122. 2
 • Алгебарски идентитети и усмено рачунање, (коаутор проф. др Радован Грандић), Педагошка стварност, LX-3, стр. 491-497, Нови Сад, 2014. 2
 • Значај часова методике наставе математике на студијским програмима за васпитаче, (коаутор проф. др Радован Грандић), Педагошка стварност, LIX-3, стр. 519-528, Нови Сад, 2013. 2
 • Организација такмичарских дуел игара, Синтезе 8, стр. 43-52. Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Крушевац, 2015.
 • Основне комбинаторне конфигурације у образовању васпитача, (коаутор др Миленко Пикула), Синтезе 3, стр. 23-32, Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Крушевац, 2013.
 • Настава математике у древном Египту, Синтезе 1, стр. 123-136, Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Крушевац, 2012.

Остали подаци који се сматрају релевантним:


Поезија

 • Као да ме не чујеш,Велики књижевни конкурс Заветине, Београд 2008-2009.
 • Горки, Златни расуденац (електронски часопис), Заветине, Београд 2009.
 • Гарави сокак 2010, зборник са конкурса Књижевног клуба „Мика Антић“, Инђија
 • Ноћ боема 2011, зборник Књижевног клуба „Мика Антић“, Инђија
 • Путујуће хаику друштво, зборник Мој омиљени хаику стих
 • Гарави сокак 2011, зборник са конкурса Књижевног клуба „Мика Антић“, Инђија
 • Гарави сокак 2012, зборник са конкурса Књижевног клуба „Мика Антић“, Инђија
 • Сунце и пропланак, Сербика, Београд 2013

 

Ћирила и Методија 22-24, 37000 Крушевац
Текући рачун : 840-0000002106666-68
Позив на број: 04-742121
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Академија Васпитачко-медицинских струковних студија
Одсек Крушевац
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Web dizajn i programiranje - webmaster @ vaspks.edu.rs
Телефони: 037/420-760
037/420-761