КОНКУРС 2017 / 2018

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ У КРУШЕВЦУ
РАСПИСУЈЕ

К О Н К У Р С
ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА - ПРВИ СТЕПЕН ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ

Висока школа струковних студија за васпитаче у Крушевцу, уписује на студијске програме:

 • васпитач деце предшколског узраста – 80 студената који се финансирају из буџета и 70 самофинансирајућих студената,
 • домски васпитач - 10 студената који се финансирају из буџета и 20 самофинансирајућих студената,
 • васпитач деце јасленог узраста - 10 студената који се финансирају из буџета и 20 самофинансирајућих студената.

Школарина за самофинансирајуће студенте износи 60.000,00 динара, а за стране држављане 1.000 еура.

ОПШТИ УСЛОВИ

За упис у I годину основних струковних студија могу конкурисати кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем трајању.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Сви кандидати подлежу провери физичких, говорних и музичких способности. Испуњеност посебних услова у погледу физичких, говорних и музичких способности утврђује комисија на основу: посебног испита и лекарског уверења. 
Резултати постигнути на овој провери имају елиминаторни карактер.

КЛАСИФИКАЦИОНИ ИСПИТ

Сви кандидати који конкуришу за упис у I годину основних струковних студија полажу класификациони испит, и то:

 • тест из српског језика и књижевности
 • тест опште културе и информисаности.

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

Утврђивање редоследа кандидата за упис на Високу школу струковних студија врши се на основу следећих мерила:

 • општег успеха постигнутог у средњој школи,
 • резултата постигнутог на класификационом испиту.

Избор кандидата обавља се према збиру бодова који се остваре на основу успеха у средњем образовању и успеха на класификационом испиту.

Општи успех у средњем образовању вреднује се тако што се збир просечних оцена из свих предмета у свим разредима множи са два. По том основу кандидат може стећи најмање 16 бодова, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.

Резултат који кандидат оствари на класификационом испиту оцењује се од 0 до 60 бодова (30 бодова из српског језика и 30 бодова из теста опште културе и информисаности).

НАЧИН ИЗБОРА КАНДИДАТА

Избор кандидата обавља се на основу резултата постигнутих на класификационом испиту и општег успеха у средњем образовању, а на основу јединствене ранг листе која се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата по утврђеним мерилима. Максималан број бодова који се може освојити по оба основа је 100.
За упис на студије утврђује се јединствена ранг-листа за студенте који се финансирају из буџета и оне који плаћају школарину. 
Место на јединственој ранг-листи и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија, као и да ли ће бити финансиран из буџета или ће плаћати школарину.
Кандидат може бити уписан на терет Буџета ако се налази на јединственој ранг-листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета, који је одређен конкурсом за високу школу.
Кандидат који плаћа школарину може бити уписан уколико се на јединственој ранг листи налази до броја одобреног за упис кандидата који плаћају трошкове студирања, који је одобрен конкурсом за високу школу.
Кандидат који је као ученик завршног разреда средње школе освојио једно од прва три појединачна места из српског језика на републичком такмичењу које организује Министарство просвете и спорта, односно на међународном такмичењу, не полаже класификациони испит из српског језика. Таквом кандидату вреднује се класификациони испит из српског језика са максималних 30 бодова.
При избору кандидата узимају се у обзир само докази који су Школи поднети у року предвиђеном за пријављивање на конкурс.
У случају да се кандидати не могу разликовати по овим мерилима, одлуку о њиховом избору доноси орган Школе надлежан за спровођење конкурса.
Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, Школа ће уместо њега уписати другог кандидата, према редоследу на јединственој ранг-листи, у року утврђеном овим конкурсом.

КОНКУРСНИ РОКОВИ

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК траје од 26.06. до 07.07.2017. године 

Пријављивање кандидата је: 26, 27. и 29. јун 2017. године од 9 до 12 часова.
Провера склоности и способности (музичких, физичких и говорних) обавиће се у дане пријављивања од 13 часова.
Полагање класификационог испита обавиће се 30. јуна 2017. године и то:

 • тест из српског језика – 30. јун 2017. год. од 9 часова,
 • тест из опште културе-информисаности – 30. јун 2017. год. од 11 часова

Објављивање привремених резултата конкурса је до 03. јула 2017. године у 12 часова.
Упис примљених кандидата обавиће се према распореду који ће бити објављен накнадно.

УПИС ПРИПАДНИКА СРПСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ИЗ СУСЕДНИХ ЗЕМАЉА

Припадници српске националне мањине из суседних земаља могу се школовати у Републици Србији на високошколским установама под истим условима као и грађани Републике Србије, укључујући право да се финансирају из буџета. Приликом пријављивања на конкурс потребно је предати нострификована школска документа или потврду о томе да је започета нострификација потребних школских докумената. Кандидати који поседују документа Републике Српске и бивше Републике Српске Крајине конкуришу без нострификације. Суседне земље у смислу овог упутства су: Мађарска, Румунија, Бугарска, Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина, Словенија Хрватска и Црна Гора. Високошколске установе су обавезне да у оба конкурсна рока прихвате пријаве свих заинтересованих кандидата по овом основу. Кандидати своју националну припадност потврђују писаном изјавом.
Расељена лица. Држављани Републике Србије који су привремено расељени са територије АП Косово и Метохија уписују се на високошколске установе у Републици Србији под истим условима као и други држављани Републике Србије. Уколико ови кандидати нису у могућности да приликом пријављивања на конкурс, односно уписа на високошколску установу, поднесу све јавне исправе утврђене у одредбама конкурса, уместо јавне исправе која недостаје приложиће своју писану изјаву. Уколико недостају сведочанства о завршеним разредима средње школе, аритметичка средина средњих оцена постојећих сведочанстава користиће се као средња оцена недостајућих.
Страни држављани. Страни држављани уписују се на високошколске установе у Републици Србији под истим условима као и држављани Републике Србије. Они сами финансирају своје школовање.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ – ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Кандидати приликом пријаве подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист подносе следећа докумената:

 • извод из књиге рођених (оригинал),
 • сведочанства свих разреда завршене средње школе (фотокопије-оригинал на увид),
 • доплому о положеном завршном, односно матурском испиту(фотокопије-оригинал на увид),
 • лекарско уверење,
 • доказ о уплати накнаде за проверу склоности и способности, односно класификационог испита.

Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на ЈЕДИНСТВЕНОЈ РАНГ-ЛИСТИ није утврђен на начин предвиђен Конкурсом, може поднети приговор директору Високе школе, у року од 3 дана од објављивања ранг-листе.
Решавање по приговору биће објављено 04 јула 2017. у 13 часова

Други конкурсни рок биће објављен до 31.07.2017. године.

 

Ћирила и Методија 22-24, 37000 Крушевац
текући рачун : 840-0000002106666-68
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Академија Васпитачко-медицинских струковних студија
Одсек Крушевац
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Powered by webmaster @ vaspks.edu.rs
Телефон: 037/420-760
Телефон студентске службе: 037/439-754