Штампа

Конкурс за упис студената на СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ у школској 2012/2013. години

Постовано у Вести

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ КРУШЕВАЦ
О б ј а в љ у ј е

КОНКУРС
ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
У ШКОЛСКОЈ 2012/2013.
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ-СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ


Услови уписа:
Право на упис имају кандидати који су завршили основне струковне студије за образовање васпитача, кандидати који су завршили друге студије из поља друштвено-хуманистичких наука и завршетком студија остварили најмање 180 ЕСПБ и који су положили диференцијалне испите по одлуци Већа специјалистичких студија.

Редослед кандидата за упис на специјалистичке струковне студије утврђује се на основу:

 • опште просечне оцене остварене на основним струковним студијама, 
 • просечне оцене стручних предмета са основних студија који припадају изабраној области (припрема деце за полазак у школу, предшколска педагогија, психологија предшколског детета).

Пријаве за упис подносе се од 08. до 19. октобра 2012. године.
Број места: 25 студената (самофинасирајући).
Школарина износи 70.000,00 динара (плаћање у више рата).

Уз пријаву која се добија у Школи кандидат прилаже:

 • оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеним основним струковним студијама,
 • оверену фотокопију додатка дипломи,
 • извод из матичне књиге рођених или венчаних,
 • доказ о уплати пријаве на конкурс у износу од 3.000,00 дин (на жиро рачун школе 840-104666-22)

Ранг листа примљених кандидата биће објављена 22. октобра 2012. године
Упис примљених кандидата обавиће се 25. октобра 2011. године од 9 до 13 часова

Приликом уписа прилажу се следећа документа:

 • 2 ШВ образца (добијају се у школи)
 • индекс (добија се у школи)
 • 2 фотографије 3,5 x 4,5
 • доказ о уплати уписнине 3.000,00 дин (на жиро рачун школе 840-104666-22)
 • доказ о уплати прве рате школарине 10.000,00 дин (на жиро рачун школе 840-104666-22)

Детаљније информације о условима уписа могу се добити у Студентској служби Школе или на телефон 037/420-761, као и на интернет адреси www.vaspks.edu.rs

Директор Школе
Мр Александар Васић