Домски

Назив студијског програма је: Домски васпитач

Студијски програм је пројектован тако да је у складу са најновијим захтевима и стандардима развоја савременог образовања.

Циљ студијског програма је да образује и професионално оспособи стручњаке са довољно општих и стручних знања за обављање послова домског васпитача у домовима за незбринуту децу и домовима ученика (интернати).

Студијски програм основних струковних студија траје три године (6 семестара), на српском језику.

По завршетку трогодишњег студијског програма очекује се да ће студент бити способан да: примени стечена знања, вештине, умења, стратегије и ставове у васпитно-образовном раду у домовима.

Основне струковне студије за стицање стручног назива: Струковни васпитач трају три године, односно шест семестара и подразумевају полагање 37 испита (обавезних 29 и 8 на позицијама изборних), затим обављање стручне праксе и израду завршног рада. Сви предмети студијског програма су једносеместрални.

Програм стручне праксе судената је организован у три семестра и то тако што оптерећује студента часовно и бодовно у складу са предвиђеним стандардима, у односу на укупан број ЕСПБ бодова. Стручна пракса се организује у сарадњи са домовима и васпитачима-менторима који заједно са наставницима прате рад студената.

У студијском програму је утврђено 7 ЕСПБ бодова за израду и одбрану завршног рада. Завршни рад се брани након положених свих испита предвиђених студијским програмом и обављене континуиране стручне праксе. Завршним радом студент показује способност примене теоријских знања у истраживању и решавању конкретних проблема у васпитно-образовном раду у домовима.

Упис кандидата се врши на основу конкурса који расписује Висока школа струковних студија за васпитаче у Крушевцу. Да би кандидат конкурисао за упис на прву годину основних струковних студија за образовање домског васпитача треба:

– да има завршено средњошколско образовање у четворогодишњем трајању,

– да прође проверу говорних, музичких и физичких способности, на којој треба да постигне задовољавајући успех, а провера је елиминаторног карактера и

– да положи тестове из: Српског језика и књижевности и Опште културе и информисаности.

Предмети из предложеног студијског програма исказани су бројем ЕСПБ бодова у складу са захтевима појединих предмета и оптерећењем студената. У оквиру трогодишњег студирања оптерећење студената износи 180 ЕСПБ бодова (у свакој години 60).

У складу са савременим педагошким тенденцијама и тенденцијама савременог образовања, студијски програм имплементира и респектује захтеве предвиђене кроз савремене дидактичке моделе и методе учења и поучавања, као што су : курикуларни приступ, интерактивно учење, рад на пројектима, менторско вођење и слично.

 

Р.б.

Шифра

Назив

Сем.

Пред.

Вежбе

ЕСПБ

Обавезни/Изборни

1. 10112Д Српски језик 1 2 1 5 Обавезни
2. 10212Д Општа психологија 1 2 1 5 Обавезни
3. 10312Д Општа педагогија 1 3 1 6 Обавезни
4. 10412Д Филозофија васпитања 1 3 1 5 Обавезни
5. 10512Д Социологија детињства 1 3 1 5 Обавезни
6. 20112Д Еколошко образовање 1 1 2 4 Изборни
20212Д Ритмика и плес 1 1 2 4
7. 10712Д Развојна психологија 2 2 1 4 Обавезни
8. 10812Д Информационо комуникационе технологије 2 2 1 3 Обавезни
9. 10912Д Страни језик 1 2 2 1 5 Обавезни
10. 11012Д Основе природних наука 2 3 1 6 Обавезни
11. 11512Д Породична педагогија 2 2 1 4 Обавезни
12. 11212Д Телесни развој и здравствено васпитање 2 2 1 4 Обавезни
13. 20312Д Култура говора 2 2 2 4 Изборни
20512Д Ликовно стваралаштво 2 2 2 4
14. 11412Д Основи домске педагогије 3 3 2 5 Обавезни
15. 11112Д Спортско-рекреативне активности 3 1 2 4 Обавезни
16. 11612Д Вокално-инструментална настава 3 3 2 6 Обавезни
17. 11812Д Увод у проучавање књижевности 3 3 1 5 Обавезни
18. 20612Д Образовне технологије 3 2 1 5 Изборни
20712Д Мултикултуралност и толеранција 3 2 1 5
19. 11912Д Стручна пракса 1 3     5 Обавезни
20. 12112Д Социјална патологија 4 2 1 3 Обавезни
21. 12312Д Основи социјалоно-педагошке комуникације 4 1 1 3 Обавезни
22. 14212Д Страни језик 2 4 2 2 5 Обавезни
23. 12412Д Општа хигијена 4 2 1 4 Обавезни
24. 12512Д Педагошка психологија 4 2 1 3 Обавезни
25. 13512Д Инклузивно васпитање и образовање 4 2 1 4 Обавезни
26. 21012Д Рад са даровитима 4 1 1 3 Изборни
21112Д Култура младих 4 1 1 3
27. 12712Д Стручна пракса 2 4 0 0 5 Обавезни
28. 12812Д Методика рада домског васпитача 5 3 2 6 Обавезни
29. 12912Д Педагогија слободног времена 5 3 2 6 Обавезни
30. 13112Д Организација културних активности у дому 5 2 2 5 Обавезни
31. 13212Д Превенција болести и заштита здравља 5 2 2 5 Обавезни
32. 21412Д Музичко стваралаштво 5 1 1 3 Изборни
33. 21312Д Драмска радионица 5 1 1 3 Изборни
34. 13412Д Стручна пракса 3 5     5 Обавезни
35. 13612Д Превенција поремећаја у понашању 6 3 2 5 Обавезни
36. 13712Д Педагошко истраживање 6 2 1 3 Обавезни
37. 13812Д Педагошко-саветодавни рад 6 2 2 5 Обавезни
38. 21512Д Основи визуелне уметности 6 2 2 5 Изборни
21612Д Развој и права детета 6 2 2 5
39. 20912Д Математичка култура и комуникација 6 2 2 5 Изборни
40. 21212Д Социологија породице 6 2 2 5
41. 141112Д Завршни рад 6 0 0 7 Обавезни
   
Укупно ЕСПБ
 
180
 

 

Преузмите НАСТАВНИ ПЛАН.