Домски

Назив студијског програма је: Домски васпитач

Студијски програм је пројектован тако да је у складу са најновијим захтевима и стандардима развоја савременог образовања.

Циљ студијског програма је да образује и професионално оспособи стручњаке са довољно општих и стручних знања за обављање послова домског васпитача у домовима за незбринуту децу и домовима ученика (интернати).

Студијски програм основних струковних студија траје три године (6 семестара), на српском језику.

По завршетку трогодишњег студијског програма очекује се да ће студент бити способан да: примени стечена знања, вештине, умења, стратегије и ставове у васпитно-образовном раду у домовима.

Основне струковне студије за стицање стручног назива: Струковни васпитач трају три године, односно шест семестара и подразумевају полагање 37 испита (обавезних 29 и 8 на позицијама изборних), затим обављање стручне праксе и израду завршног рада. Сви предмети студијског програма су једносеместрални.

Програм стручне праксе судената је организован у три семестра и то тако што оптерећује студента часовно и бодовно у складу са предвиђеним стандардима, у односу на укупан број ЕСПБ бодова. Стручна пракса се организује у сарадњи са домовима и васпитачима-менторима који заједно са наставницима прате рад студената.

У студијском програму је утврђено 7 ЕСПБ бодова за израду и одбрану завршног рада. Завршни рад се брани након положених свих испита предвиђених студијским програмом и обављене континуиране стручне праксе. Завршним радом студент показује способност примене теоријских знања у истраживању и решавању конкретних проблема у васпитно-образовном раду у домовима.

Упис кандидата се врши на основу конкурса који расписује Висока школа струковних студија за васпитаче у Крушевцу. Да би кандидат конкурисао за упис на прву годину основних струковних студија за образовање домског васпитача треба:

– да има завршено средњошколско образовање у четворогодишњем трајању,

– да прође проверу говорних, музичких и физичких способности, на којој треба да постигне задовољавајући успех, а провера је елиминаторног карактера и

– да положи тестове из: Српског језика и књижевности и Опште културе и информисаности.

Предмети из предложеног студијског програма исказани су бројем ЕСПБ бодова у складу са захтевима појединих предмета и оптерећењем студената. У оквиру трогодишњег студирања оптерећење студената износи 180 ЕСПБ бодова (у свакој години 60).

У складу са савременим педагошким тенденцијама и тенденцијама савременог образовања, студијски програм имплементира и респектује захтеве предвиђене кроз савремене дидактичке моделе и методе учења и поучавања, као што су : курикуларни приступ, интерактивно учење, рад на пројектима, менторско вођење и слично.

 

Р.б.

Шифра

Назив

Сем.

Пред.

Вежбе

ЕСПБ

Обавезни/Изборни

1.10112ДСрпски језик1215Обавезни
2.10212ДОпшта психологија1215Обавезни
3.10312ДОпшта педагогија1316Обавезни
4.10412ДФилозофија васпитања1315Обавезни
5.10512ДСоциологија детињства1315Обавезни
6.20112ДЕколошко образовање1124Изборни
20212ДРитмика и плес1124
7.10712ДРазвојна психологија2214Обавезни
8.10812ДИнформационо комуникационе технологије2213Обавезни
9.10912ДСтрани језик 12215Обавезни
10.11012ДОснове природних наука2316Обавезни
11.11512ДПородична педагогија2214Обавезни
12.11212ДТелесни развој и здравствено васпитање2214Обавезни
13.20312ДКултура говора2224Изборни
20512ДЛиковно стваралаштво2224
14.11412ДОснови домске педагогије3325Обавезни
15.11112ДСпортско-рекреативне активности3124Обавезни
16.11612ДВокално-инструментална настава3326Обавезни
17.11812ДУвод у проучавање књижевности3315Обавезни
18.20612ДОбразовне технологије3215Изборни
20712ДМултикултуралност и толеранција3215
19.11912ДСтручна пракса 13  5Обавезни
20.12112ДСоцијална патологија4213Обавезни
21.12312ДОснови социјалоно-педагошке комуникације4113Обавезни
22.14212ДСтрани језик 24225Обавезни
23.12412ДОпшта хигијена4214Обавезни
24.12512ДПедагошка психологија4213Обавезни
25.13512ДИнклузивно васпитање и образовање4214Обавезни
26.21012ДРад са даровитима4113Изборни
21112ДКултура младих4113
27.12712ДСтручна пракса 24005Обавезни
28.12812ДМетодика рада домског васпитача5326Обавезни
29.12912ДПедагогија слободног времена5326Обавезни
30.13112ДОрганизација културних активности у дому5225Обавезни
31.13212ДПревенција болести и заштита здравља5225Обавезни
32.21412ДМузичко стваралаштво5113Изборни
33.21312ДДрамска радионица5113Изборни
34.13412ДСтручна пракса 35  5Обавезни
35.13612ДПревенција поремећаја у понашању6325Обавезни
36.13712ДПедагошко истраживање6213Обавезни
37.13812ДПедагошко-саветодавни рад6225Обавезни
38.21512ДОснови визуелне уметности6225Изборни
21612ДРазвој и права детета6225
39.20912ДМатематичка култура и комуникација6225Изборни
40.21212ДСоциологија породице6225
41.141112ДЗавршни рад6007Обавезни
  
Укупно ЕСПБ
 
180
 

 

Преузмите НАСТАВНИ ПЛАН.