Мастер 2020

Мастер струковне студије

Студијски програм: Васпитач деце предшколског узраста (II степен високог образовања)
Реализација студијског програма започета 2019.год.
Трајање студија и ЕСПБ бодови: 2 школске године (4 семестра) – 120 ЕСПБ бодова
Звање које студенти стичу завршетком студија: Струковни мастер васпитач

Циљеви студијског програма:

  • Квалитативно проширивање постојећих и изграђивање нових стручних компетенција (знања, способности, вештина, ставова, стратегија) и практичних искустава која омогућавају студентима самостални васпитно-образовни рад са децом предшколског узраста, развијање и усавршавање нових методичких вештина, у складу са повећаним захтевима и тенденцијама у савременом „друштву знања“, у процесу „целоживотног учења“;
  • Оспособљавање студената за стручни, практични и научно-истраживачки рад и рефлексију сопствене васпитно-образовне праксе кроз евалуацију и самоевалуацију, тимски рад, акциона истраживања и Пројекте у корист деце и њиховог права на квалитетно васпитање и образовање у предшколским и другим установама; Оспособљавање студената за организацију учења и поучавања, педагошко вођење групе, планирање сопственог професионалног развоја, коришћење различитих медија и савремених ИЦТ-а у васпитању и образовању;
  • Изграђивање ставова и вредности које промовишу равноправност, толеранцију, солидарност и остваривање права све деце, као и вештине креирања подстицајног инклузивног окружења. 

Структуру студијског програма чине две групе предмета, обавезни и изборни предмети, 2 стручне праксе и Завршни (Мастер) рад.

  • Обавезни предмети омогућавају студентима изграђивање способности, знања, и вештина у области савремених предшколских курикулума, готовости детета за полазак у школу, рачунарског мишљења, иклузивног и здравственог васпитања као и разумевања потребе детета за перцептивним и моторним активностима,. Укључују практиковање интегрисаних методичких поступака неопходних за разумевање односа детета према природној и друштвеној средини, према свету писане речи, почетног математичког образовања, савремених медија, културе и уметности.
  • Изборни предмети омогућавају студентима да се усавршавају у најужим областима које су у складу са њиховим личним афинитетима и практичним потребама предшколских установа. Они помажу студентима у изграђивању трансферзалних и трансверабилних, методичких, ИЦТ , савремених медијских, језичких, меких и других вештина.
  • Стручна пракса омогућава студентима практичну примену стечених знања, вештина, умећа, стратегија, метода рада, као и практиковање разноврсних улога у функцији будућег занимања Струковног Мастер васпитача.
  • Завршни (Мастер) рад је ПРАКТИЧНИ ПРОЈЕКАТ у којем се решава практични проблем из сектора предшколског васпитања и образовања, а који је прихваћен од стране васпитно-образовне институције (предшколске установе или других установа за децу предшколског узраста). Одбрана Пројекта се реализује у предшколској или другој установи у којој је студент радио Пројекат, а најмање један члан комисије за одбрану је представник предшколске или друге установе.


Наставни план (Курикулум) студијског програма Васпитач деце предшколског узраста (Струковни Мастер васпитач) можете преузети ОВДЕ.