Припремни предшколски програм

Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ – СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ представља II степен струковних студија за васпитаче у једногодишњем трајању (два семестра и носи 60 ЕСПБ бодова). Структуру студијског програма чине две класе предмета: обавезни и изборни предмети, једна специјалистичка пракса (у првом семестру, коју студент реализује у припремној предшколској групи дечјег вртића), као и специјалистички рад (израда и одбрана рада). Однос између обавезних и изборних предмета је у складу са прописаним стандардом (20% изборних предмета). У структури студијског програма доминирају стручно – апликативни и теоријско – методолошки предмети, као и мањи број уметничко – апликативних и научно – стручних предмета.

Обавезни предмети пружају студентима знања, вештине и умења из области интегрисаног припремног предшколског курикулума, психо-физичке зрелости детета за полазак у школу и интегрисаних методичких поступака неопходних за увођење детета у свет писане речи (почетног читања и писања), почетног математичког образовања, као и за разумевање односа детета према природној и друштвеној средини. Студијски програм, обимом и садржајем обавезних предмета, у складу је са Правилником о општим основама предшколског програма, посебно са захтевима Припремног предшколског програма. Студијски програм је у складу и са савременом методичком праксом Реалних програма који се остварују у предшколским установама у земљама ЕУ. Обавезни предмети омогућавају будућем специјалисти да стекне потребне методичке компетенције за реализацију припремног предшколског програма. Будући специјалиста моћи ће да допринесе програмском и организационом повезивању вртића и школе и олакша прелаз детета у ново (школско) окружење.

Изборни предмети омогућавају студентима да се усавршавају у најужим областима специјализације, које су у складу са њиховим личним афинитетима и потребама радног места. Изборни предмети помажу студентима у изграђивању стратегија активног, интерактивног и кооперативног учења, стварању подстицајне средине за учење која омогућава предшколском детету слободу избора у доношењу одлука, развој самосталности, креативности, стваралаштва, критичког мишљења и конструктивног решавања проблема. Међу изборним предметима налазе се они који се тичу општих циљева припремног предшколског програма: допринос целовитом развоју детета, стварање услова за развој његових способности и особина личности, проширивање искуства, подстицање стваралаштва деце, изграђивање сазнања о себи, другим људима и свету.

Специјалистичка пракса омогућава студентима практичну примену стечених знања, вештина, умења, стратегија и метода рада у функцији будућег занимања, специјалисте за припремни предшколски програм.

Специјалистички рад подразумева примену истраживачких поступака и реализацију пројеката у раду са децом, при чему оспособљава студенте за адекватну евалуацију и критички однос према сопственој пракси и за адекватну презентацију сопствених стручно – практичних и истраживачких достигнућа.

Студијски програм афирмише интерактивне и активне облике рада, самосталност рада студената, подстиче студенте на креативан приступ, развија критички однос према понуђеним моделима, способност долажења до нових, креативних решења. Методе извођења наставе су, поред предавања и вежби, радионичарски рад, дискусије, менторски рад, консултације, самостално истраживање, израда пројеката, самосталне и тимске презентације.

Р.б.ШифраНазивСем.Пред.ВежбеДруги
обл.
нас.
(ДОН)
ЕСПБОбавезни/
Изборни
Тип предмета
1.110110СППрипремни предшколски курикулум13137ОбавезниСтручни
2.110210СППсихофизичка зрелост за полазак у школу13137ОбавезниАкадемско-општеобразовни
3.120410СПМузичка уметност и предшколско дете12227ИзборниСтручни
120411СПВизуелна уметност и предшколско дете12227Стручни
120413СПТелесне и перцептивно-моторичке активности13217Стручни
4.120410СПСпецијалистичка пракса 110009ОбавезниСтручно-апликативни
5.120510СПУвођење деце у свет писане речи23227ОбавезниСтручно-апликативни
6.140610СППочетно математичко образовање23227ОбавезниСтручно-апликативни
7.120412СППредшколско дете у природној и друштвеној средини23217Обавезни 
8.210810СПСпецијалистички рад2   9ОбавезниСтручно-апликативни
  Укупно ЕСПБ 60