Рад са децом из осетљивих група

Специјалистичке струковне студије

Студијски програм: Рад са децом из осетљивих група (II степен високог образовања)

Трајање студијског програма и број ЕСПБ-а : 1 школска година (два семестра) – 60 ЕСПБ.
Звање које студенти стичу по завршетку студијског програма: Струковни васпитач специјалиста за рад са децом из осетљивих група;

Циљеви студијског програма:

  • Оспособљавање студената за самостални васпитно-образовни рад са децом из осетљивих група (деца са инвалидитетом, деца са тешкоћама у развоју и учењу , деца без родитељског старања, деца жртве насиља, занемаривања , злостављања, трговине људима, злоупотребе психоактивних супстанци, деца избеглице, повратници, мигранти, ромска деца, деца из сиромашних , социоекономски угрожених породица и других осетљивих група);
  • Стицање професионалних компетенција за тимски рад у области социјалне инклузије;
  • Изграђивање знања, вештина и ставова неопходних за унапређивање инклузивне културе, политике и праксе на свим нивоима образовања, чиме се утиче на побољшање положаја деце из осетљивих друштвених група.

Структуру студијског програма чине две групе предмета, обавезни и изборни предмети, специјалистичка пракса и завршни (специјалистички) рад.

  • Обавезни предмети пружају студентима знања, вештине и умећа из области социјалне инклузије, психосоцијалне помоћи и подршке, разноврсних савремених модела и приступа деци из осетљивих група. Кроз обавезне предмете, студент стиче потребне методичке компетенције за рад са децом из осетљивих група, при чему изграђује ставове и вредности које промовишу равноправност, толеранцију, солидарност и права све деце на једнаке шансе у свим приликама и кроз све активности.
  • Изборни предмети (сврстани у 2 изборна блока) омогућавају студентима усавршавање у најужим областима специјализације, које су у складу са њиховим личним афинитетима и потребама инклузивне праксе. На изборним предметима студенти изграђују професионалне компетенције које им омогућавају да у оквиру васпитно-образовног процеса развијају, подстичу, промовишу и унапређују социјално-инклузивну теорију и праксу, остваривање квалитетног васпитања и образовања за све, и тако утичу на бољи квалитет, доступност, ефикасност и уједначеност у пружању услуга свој деци.
  • Специјалистичка пракса се реализује у првом семестру, у предшколским установама, школама, центрима за социјални рад, установама за социјалну и здравствену заштиту деце, домовима за децу и ученике, домовима за децу без родитељског старања, као и у другим установама које се баве децом из осетљивих група.


Наставни план (Курикулум) студијског програма Рад са децом из осетљивих група можете преузети ОВДЕ.