Јаслени

Назив студијског програма је: Васпитач деце јасленог узраста. Студијски програм је у складу са најновијим захтевима и стандардима развоја савременог образовања васпитачке струке.

Циљ студијског програма основних струковних студија образовања васпитача деце јасленог узраста је да образује и професионално оспособи стручњаке са довољно општих, али и стручних знања из области педагошких, андрагошких и других наука и уметничких области, за обављање послова који захтевају критичку одговорност да својим васпитаницима помогну у нези и развоју.

По завршетку основних струковних студија: Васпитач деце јасленог узраста, очекује се да ће свршени студенти бити способни да:

– креирају, реализују и евалуирају програм васпитно-образовног рада и неге деце јасленог узраста.

За упис у прву годину могу конкурисати кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем трајању и који положе пријемни испит који се састоји од провере музичких, физичких и говорних способности, као и теста из опште културе и информисаности и теста из српског језика и књижевности.

Предложени студијски програм за стицање стручног назива: Струковни васпитач, (Ближе одређење: Васпитач деце јасленог узраста) траје три године, односно шест семестара на српском језику и подразумевају полагање 35 испита (26 обавезних и 9 изборних предмета), затим обављање стручне праксе и израду завршног рада.

Стручна пракса студената у предложеном студијском програму представља значајан сегмент студија и реализује се предшколским и другим установама у којима су смештена деца јасленог узраста.

Студент који је започео основне струковне студије за образовање васпитача у другој школи може да пређе на одговарајућу годину студија у Високу школу струковних студија за васпитаче у Крушевцу. Одлуку о признавању испита које је студент положио у другој школи и пренос ЕСПБ бодова доноси Наставно веће Школе у складу са актима Школе.

У складу са савременим педагошким тенденцијама на Високој школи струковних студија за васпитаче у Крушевцу предвиђени су савремени наставни модели и методе учења и поучавања (курикуларни приступ, интерактивно и кооперативно учење, тимски рад на пројекту, дискусионе групе, практичне активности са децом јасленог узраста, евалуација и самоевалуација рада, конструктивно решавање проблема, активности ко-конструкције знања и сл.).

 .

Р.б.

Шифра

Назив

Семестар

Пред.

Вежбе

ЕСПБ

Обавезни/

Изборни

1.10112ЈOпшта педагогија1316Обавезни
2.10212ЈСрпски језик1215Обавезни
3.10312ЈОпшта психологија1215Обавезни
4.10412ЈСтрани језик11215Обавезни
5.20112ЈФилозофија васпитања1315Изборни
20212ЈСоциологија детињства1315
6.20712ЈРитмика и плес1124Изборни
20812ЈСпортско-рекреативне активности1124
7.10712ЈРазвојна психологија2214Обавезни
8.14212ЈСтрани језик 22225Обавезни
9.10812ЈТелесни развој и здравствено васпитање2214Обавезни
10.11012ЈНега деце са основама педијатрије2326Обавезни
11.11312ЈСтручна пракса 12005Обавезни
12.21712ЈИнформационо-комуникационе технологије2213Изборни
20412ЈМоторичке игре деце јасленог узраста2123
13.21112ЈДрамска радионица2113Изборни
21212ЈГрафичко-ликовне игре2113
14.11412ЈПредшколска педагогија3316Обавезни
15.11512ЈБолести деце јасленог узраст са епидемилогијом3214Обавезни
16.11612ЈУвод у књижевност за децу3215Обавезни
17.11712ЈСарадња породице и дечијег вртића3214Обавезни
18.11812ЈBокално-инструментална настава3326Обавезни
19.20512ЈМултикултуралност и толеренција3215Изборни
20612ЈРано учење и афективно везивање3215
20.10512ЈСценска уметност и луткарство4214Обавезни
21.12012ЈОпшта хигијена4214Обавезни
22.12112ЈМетодика вор-а4315Обавезни
23.12212ЈМетодика развоја говора14214Обавезни
24.12312ЈМетодика упознавања околине14214Обавезни
25.21512ЈРадионица за игру и играчке4224Изборни
21612ЈДидактичке игре деце јасленог узраста4224
26.12612ЈСтручна пракса 24005Обавезни
27.11112ЈПсихологија дечије игре5215Обавезни
28.12812ЈМетодика ликовног васпитања15214Обавезни
29.12912ЈМетодика физичког васпитања15214Обавезни
30.13012ЈМетодика музичког васпитања15214Обавезни
31.21312ЈРазвој и права детета5225Изборни
21012ЈГоворне игре5225
32.21412ЈЛиковно стваралаштво5224Изборни
20912ЈМузичко-ритмичке игре5224
33.14012ЈСтручна пракса 35004Обавезни
34.13412ЈРад са децом са посебним потребама6326Обавезни
35.13512ЈПедагошко истраживање6213Обавезни
36.13612ЈУргентна стања у педијатрији6326Обавезни
37.13712ЈИсхрана и дијететика деце јасленог узраста6325Обавезни
38.21812ЈМузичко стваралаштво6113Изборни
21912ЈПедагошка документација6113
39.14112ЈЗавршни рад6  7Обавезни
  Укупно ЕСПБ 180 

Преузмите НАСТАВНИ ПЛАН.