Јаслени

Назив студијског програма је: Васпитач деце јасленог узраста. Студијски програм је у складу са најновијим захтевима и стандардима развоја савременог образовања васпитачке струке.

Циљ студијског програма основних струковних студија образовања васпитача деце јасленог узраста је да образује и професионално оспособи стручњаке са довољно општих, али и стручних знања из области педагошких, андрагошких и других наука и уметничких области, за обављање послова који захтевају критичку одговорност да својим васпитаницима помогну у нези и развоју.

По завршетку основних струковних студија: Васпитач деце јасленог узраста, очекује се да ће свршени студенти бити способни да:

– креирају, реализују и евалуирају програм васпитно-образовног рада и неге деце јасленог узраста.

За упис у прву годину могу конкурисати кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем трајању и који положе пријемни испит који се састоји од провере музичких, физичких и говорних способности, као и теста из опште културе и информисаности и теста из српског језика и књижевности.

Предложени студијски програм за стицање стручног назива: Струковни васпитач, (Ближе одређење: Васпитач деце јасленог узраста) траје три године, односно шест семестара на српском језику и подразумевају полагање 35 испита (26 обавезних и 9 изборних предмета), затим обављање стручне праксе и израду завршног рада.

Стручна пракса студената у предложеном студијском програму представља значајан сегмент студија и реализује се предшколским и другим установама у којима су смештена деца јасленог узраста.

Студент који је започео основне струковне студије за образовање васпитача у другој школи може да пређе на одговарајућу годину студија у Високу школу струковних студија за васпитаче у Крушевцу. Одлуку о признавању испита које је студент положио у другој школи и пренос ЕСПБ бодова доноси Наставно веће Школе у складу са актима Школе.

У складу са савременим педагошким тенденцијама на Високој школи струковних студија за васпитаче у Крушевцу предвиђени су савремени наставни модели и методе учења и поучавања (курикуларни приступ, интерактивно и кооперативно учење, тимски рад на пројекту, дискусионе групе, практичне активности са децом јасленог узраста, евалуација и самоевалуација рада, конструктивно решавање проблема, активности ко-конструкције знања и сл.).

 .

Р.б.

Шифра

Назив

Семестар

Пред.

Вежбе

ЕСПБ

Обавезни/

Изборни

1. 10112Ј Oпшта педагогија 1 3 1 6 Обавезни
2. 10212Ј Српски језик 1 2 1 5 Обавезни
3. 10312Ј Општа психологија 1 2 1 5 Обавезни
4. 10412Ј Страни језик1 1 2 1 5 Обавезни
5. 20112Ј Филозофија васпитања 1 3 1 5 Изборни
20212Ј Социологија детињства 1 3 1 5
6. 20712Ј Ритмика и плес 1 1 2 4 Изборни
20812Ј Спортско-рекреативне активности 1 1 2 4
7. 10712Ј Развојна психологија 2 2 1 4 Обавезни
8. 14212Ј Страни језик 2 2 2 2 5 Обавезни
9. 10812Ј Телесни развој и здравствено васпитање 2 2 1 4 Обавезни
10. 11012Ј Нега деце са основама педијатрије 2 3 2 6 Обавезни
11. 11312Ј Стручна пракса 1 2 0 0 5 Обавезни
12. 21712Ј Информационо-комуникационе технологије 2 2 1 3 Изборни
20412Ј Моторичке игре деце јасленог узраста 2 1 2 3
13. 21112Ј Драмска радионица 2 1 1 3 Изборни
21212Ј Графичко-ликовне игре 2 1 1 3
14. 11412Ј Предшколска педагогија 3 3 1 6 Обавезни
15. 11512Ј Болести деце јасленог узраст са епидемилогијом 3 2 1 4 Обавезни
16. 11612Ј Увод у књижевност за децу 3 2 1 5 Обавезни
17. 11712Ј Сарадња породице и дечијег вртића 3 2 1 4 Обавезни
18. 11812Ј Bокално-инструментална настава 3 3 2 6 Обавезни
19. 20512Ј Мултикултуралност и толеренција 3 2 1 5 Изборни
20612Ј Рано учење и афективно везивање 3 2 1 5
20. 10512Ј Сценска уметност и луткарство 4 2 1 4 Обавезни
21. 12012Ј Општа хигијена 4 2 1 4 Обавезни
22. 12112Ј Методика вор-а 4 3 1 5 Обавезни
23. 12212Ј Методика развоја говора1 4 2 1 4 Обавезни
24. 12312Ј Методика упознавања околине1 4 2 1 4 Обавезни
25. 21512Ј Радионица за игру и играчке 4 2 2 4 Изборни
21612Ј Дидактичке игре деце јасленог узраста 4 2 2 4
26. 12612Ј Стручна пракса 2 4 0 0 5 Обавезни
27. 11112Ј Психологија дечије игре 5 2 1 5 Обавезни
28. 12812Ј Методика ликовног васпитања1 5 2 1 4 Обавезни
29. 12912Ј Методика физичког васпитања1 5 2 1 4 Обавезни
30. 13012Ј Методика музичког васпитања1 5 2 1 4 Обавезни
31. 21312Ј Развој и права детета 5 2 2 5 Изборни
21012Ј Говорне игре 5 2 2 5
32. 21412Ј Ликовно стваралаштво 5 2 2 4 Изборни
20912Ј Музичко-ритмичке игре 5 2 2 4
33. 14012Ј Стручна пракса 3 5 0 0 4 Обавезни
34. 13412Ј Рад са децом са посебним потребама 6 3 2 6 Обавезни
35. 13512Ј Педагошко истраживање 6 2 1 3 Обавезни
36. 13612Ј Ургентна стања у педијатрији 6 3 2 6 Обавезни
37. 13712Ј Исхрана и дијететика деце јасленог узраста 6 3 2 5 Обавезни
38. 21812Ј Музичко стваралаштво 6 1 1 3 Изборни
21912Ј Педагошка документација 6 1 1 3
39. 14112Ј Завршни рад 6     7 Обавезни
    Укупно ЕСПБ   180  

Преузмите НАСТАВНИ ПЛАН.