КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА – ШКОЛСКЕ 2024/25. ГОДИНЕ

Академија васпитачко медицинских струковних студија – Одсек васпитачких студија  Крушевац расписује Конкурс за упис у прву годину основних струковних студија за школску 2024/25. годину у трајању од 20. 06. до 10. 07. 2024. године за следеће студијске програме:

* Број буџетских места у 2024/2025. биће одређен Одлуком Владе Републике Србије

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА : од  20. 06. до 28. 06. 2024. године од 09:00 – 12:00 сати

ПРОВЕРА СПОСОБНОСТИ: од 20. 06. ДО 28. 06. 2024. године од 12:00 сати

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ: 29. 06. 2024. године од 09:00 сати

ПРИВРЕМЕНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА: 01. 07. 2024. године

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА са редоследом кандидата за упис у прву годину основних студија: 05. 07. 2024. године у 15:00 сати.

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 08., 09. и 10. 07. 2024. године.

Школарина за самофинансирајуће студенте износи 65.000,00 динара, а за стране држављане 1.000 €.

ОПШТИ УСЛОВИ

За упис у I годину основних струковних студија могу да конкуришу кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем трајању.

ПРOВЕРА ЗНАЊА (ПРИЈЕМНИ ИСПИТ)

Сви кандидати који конкуришу за упис на прву годину основних струковних студија подлежу провери склоности и способности (говорних, музичких и физичких) и полажу пријемни испит. Резултати постигнути на овој провери имају елиминаторни карактер. 

Кандидати који конкуришу подлежу провери знања (пријемни испит) и полажу:

  • тест из српског језика и књижевности
  • тест опште културе и информисаности.

Пријемни испит се полаже на српском језику.

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

Утврђивање редоследа кандидата за упис на студијске програме врши се на основу следећих мерила:

  • општег успеха постигнутог у средњој школи
  • резултата постигнутог на пријемном испиту.

Избор кандидата врши се према збиру бодова који се остваре на основу успеха у средњем образовању и успеха на пријемном испиту.

Општи успех у средњем образовању вреднује се тако што се збир просечних оцена из свих предмета у свим разредима множи са два. По том основу кандидат може стећи најмање 16 бодова, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.

Резултат који кандидат оствари на пријемном испиту оцењује се од 0 до 60 бодова (30 бодова из српског језика и 30 бодова из теста опште културе и информисаности).

Кандидатима који су као ученици трећег и четвртог разреда средње школе освојили једно од прва три појединачна места на републичком такмичењу које организује Министарство просвете или на међународном такмичењу из предмета који се полаже на пријемном испиту, признаје се да су постигли максималан број бодова из тог предмета.

Максималан број бодова који се може освојити по оба основа је 100.

НАЧИН ИЗБОРА КАНДИДАТА

Избор кандидата обавља се на основу: резултата постигнутог на пријемном испиту и општег успеха из средњег образовања, а на основу ЈЕДИНСТВЕНЕ РАНГ ЛИСТЕ за сваки студијски програм, која се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата, по утврђеним мерилима.

За упис на студије утврђује се прелиминарна РАНГ ЛИСТА за студенте који се финансирају из буџета и оне који плаћају школарину. Место на ЈЕДИНСТВЕНОЈ РАНГ ЛИСТИ и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија, као и да ли ће бити финансиран из буџета или ће плаћати школарину.

Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на јединственој ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета, који је одређен конкурсом и има најмање 51 бод.

Кандидат који плаћа школарину може бити уписан уколико се на јединственој ранг листи налази до броја одобреног за упис кандидата који плаћају трошкове студирања, који је одобрен Конкурсом, и има најмање 30 бодова.

При избору кандидата узимају се у обзир само докази који су поднети у року предвиђеном за пријављивање на Конкурс.

Уколико два или више кандидата на привременој ранг листи имају исти укупан број бодова, приоритет има кандидат који је на пријемном испиту остварио већи број бодова.

На утврђени редослед из Привремене ранг листе кандидат може поднети приговор председнику Академије у року од 24 часа од дана објављивања Привремене ранг листе.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ – ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Кандидати приликом пријаве подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист подносе следећа докумената:

  • извод из књиге рођених (оригинал),
  • сведочанства свих разреда завршене средње школе (фотокопије-оригинал на увид),
  • диплома о положеном завршном, односно матурском испиту(фотокопија-оригинал на увид),
  • лекарско уверење,
  • доказ о уплати накнаде за проверу склоности и способности, односно пријемног испита у износу од 6000 динара (на жиро рачун Академије 8400000002106666-68, Позив на број: 04-742121.)