Предшколски 2016

Студијски програм основних струковних студија под називом: Васпитач деце предшколског узраста, садржи елементе утврђене законом.

Један од битних циљева студијског програма јесте оспособљавање студената на пољу компетентности укључивања теоријских, стручних и практичних знања/вештина  у  васпитно образовни процес, као и на пољу уочавања корелација различитих области васпитно-образовног рада. Циљ студијског програма је образовање стручњака који ће бити свесни сложености и компетенција које захтева позив васпитача, бити спремни за континуирано лично и стручно усавршавање, пратити и истраживати ефекте свога рада, бити вешти у комуникацији и тимском раду, професионално и одговорно се понашати.

По завршетку трогодишњег студијског програма Струковни васпитач предшколског васпитања и образовања, очекује се да ће студент бити способан да:

  • Самостално ради у струци, са децом предшколског узраста (од 3 до 7 година);
  • Креира, планира, програмира, реализује и евалуира васпитно-образовни рад са предшколском децом;
  • Имплементира Опште основе предшколског програма и прилагођава их разноврсним типовима установа и програма.

Основне струковне студије за стицање стручног назива: Струковни васпитач предшколског васпитања и образовања трају три године, односно шест семестара и подразумевају полагање 40 испита (32 обавезна и 8 на позицијама изборних предмета), затим обављање стручне праксе и израду Завршног рада.

За упис у прву годину студија могу конкурисати кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем трајању и који положе пријемни испит који се састоји од провере музичких, физичких и говорних способности, као и теста из опште културе и информисаности  и теста из српског језика и књижевности.

Предмети из предложеног студијског програма исказани су бројем ЕСПБ бодова у складу са захтевима појединих предметима и оптерећењем студената. У оквиру трогодишњег студирања оптерећење студената износи 180 ЕСПБ бодова (у свакој години студија 60 ЕСПБ).

У складу са савременим педагошким тенденцијама на Високој школи струковних студија за васпитаче у Крушевцу предвиђени су савремени наставни модели и методе учења и поучавања (курикуларни приступ, интерактивно и кооперативно учење, менторско вођење, тимски рад, пројекатска настава и сл.

Предмети су конципирани тако да подразумевају континуирано прожимање теоријске наставе у школи и практичног рада у вртићима. Вежбања у школи су такође практичног типа.

Студент који је започео студије за образовање васпитача деце предшколског узраста у другој школи струковних студија може да пређе на одговарајућу годину студија у Високој школи струковних студија за васпитаче у Крушевцу. Одлуку о признавању испита и условима преласка (пренос ЕСПБ бодова) доноси Наставничко Веће школе, у складу са актима Школе.

Р.б.

Шифра

Назив

Сем.

Пред.

Вежбе

ЕСПБ

Обавезни/

Изборни

1. 10112П Српски језик 1 2 1 5 Обавезни
2. 10212П Страни језик 1 1 2 1 5 Обавезни
3. 10312П Oпшта педагогија 1 3 1 6 Обавезни
4. 10412П Oпшта психологија 1 2 1 5 Обавезни
5. 20112П Филозофија васпитања 1 3 1 5 Изборни
20212П Социологија детињства 1 3 1 5
6. 20312П Ритмика и плес 1 1 2 4 Изборни
20412П Корективна гимнастика 1 1 2 4
7. 10712П Култура говора 2 2 2 4 Обавезни
8. 14312П Страни језик 2 2 2 2 5 Обавезни
9. 10812П Телесни развој и здравствено васпитање 2 2 1 4 Обавезни
10. 10912П Сценска уметност и луткарство 2 2 1 4 Обавезни
11. 11012П Развојна психологија 2 2 1 4 Обавезни
12. 20512П Дидактичке игре и стваралаштво 2 1 1 3 Изборни
20612П Етика и васпитање 2 1 1 3
13. 21312П Информационо-комуникационе технологије 2 2 1 3 Изборни
21412П Математичко-дидактичке игре 2 2 1 3
14. 11312П Стручна пракса 1 2     3 Обавезни
15. 11412П Увод у књижевност за децу 3 2 1 5 Обавезни
16. 11512П Сарадња породице и дечјег вртића 3 2 1 4 Обавезни
17. 11612П Предшколска педагогија 3 3 1 6 Обавезни
18. 11712П Вокално-инструментална настава 3 3 2 6 Обавезни
19. 12412П Интерпретација књижевних текстова за децу 3 2 1 4 Обавезни
20. 20712П Мултикултуралност и толеранција 3 2 1 5 Изборни
20812П Психологија дечје игре 3 2 1 5
21. 12012П Методика ВОРА-а 4 3 1 5 Обавезни
22. 12112П Методика развоја говора 1 4 2 1 4 Обавезни
23. 12212П Методика ПМП 1 4 2 1 4 Обавезни
24. 12312П Методика упознавања околине 1 4 2 1 4 Обавезни
25. 11812П Ликовно стваралаштво 4 2 2 4 Обавезни
26. 20912П Медијска култура 4 2 2 4 Изборни
21012П Радионица за игру и играчке 4 2 2 4
27. 12612П Стручна пракса 2 4     5 Обавезни
28. 12712П Методика развоја говора 2 5 1 2 3 Обавезни
29. 12812П Методика ПМП 2 5 1 2 3 Обавезни
30. 12912П Методика упознавања околине 2 5 1 2 3 Обавезни
31. 13012П Методика музичког васпитања 1 5 2 1 4 Обавезни
32. 13112П Методика ликовног васптања 1 5 2 1 4 Обавезни
33. 13212П Методика физичког васпитања 1 5 2 1 4 Обавезни
34. 11112П Мултимедијални системи 5 1 1 3 Обавезни
35. 21112П Музичко стваралаштво 5 1 1 3 Изборни
21212П Драмска радионица 5 1 1 3
    Стручна пракса 3 5     3  
36. 13512П Методика музичког васпитања 2 6 1 2 3 Обавезни
37. 13612П Методика ликовног васптања 2 6 1 2 3 Обавезни
38. 13712П Методика физичког васпитања 2 6 1 2 3 Обавезни
39. 13812П Педагошко истраживање 6 2 1 3 Обавезни
40. 13912П Инклузивно васпитање и образовање 6 2 1 3 Обавезни
41. 14012П Припрема деце за полазак у школу 6 2 1 3 Обавезни
42. 21512П Рад са даровитима 6 1 1 3 Изборни
21612П Педагошка документација 6 1 1 3
43. 14212П Завршни рад 6     6 Обавезни
    Стручна пракса 4 6     3  
    Укупно ЕСПБ   180  

Преузмите НАСТАВНИ ПЛАН.