Предшколски

Студијски програм основних струковних студија под називом: Васпитач предшколског васпитања и образовања садржи елементе утврђене законом.

Један од битних циљева студијског програма јесте оспособљавање студената на пољу компетентности укључивања теоријских, стручних и практичних знања/вештина  у  васпитно образовни процес, као и на пољу уочавања корелација различитих области васпитно-образовног рада. Циљ студијског програма је образовање стручњака који ће бити свесни сложености и компетенција које захтева позив васпитача, бити спремни за континуирано лично и стручно усавршавање, пратити и истраживати ефекте свога рада, бити вешти у комуникацији и тимском раду, професионално и одговорно се понашати.

По завршетку трогодишњег студијског програма Струковни васпитач предшколског васпитања и образовања, очекује се да ће студент бити способан да:

  • Самостално ради у струци, са децом предшколског узраста (од 3 до 7 година);
  • Креира, планира, програмира, реализује и евалуира васпитно-образовни рад са предшколском децом;
  • Имплементира Опште основе предшколског програма и прилагођава их разноврсним типовима установа и програма.

Основне струковне студије за стицање стручног назива: Струковни васпитач предшколског васпитања и образовања трају три године, односно шест семестара и подразумевају полагање 40 испита (32 обавезна и 8 на позицијама изборних предмета), затим обављање стручне праксе и израду Завршног рада.

За упис у прву годину студија могу конкурисати кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем трајању и који положе пријемни испит који се састоји од провере музичких, физичких и говорних способности, као и теста из опште културе и информисаности  и теста из српског језика и књижевности.

Предмети из предложеног студијског програма исказани су бројем ЕСПБ бодова у складу са захтевима појединих предметима и оптерећењем студената. У оквиру трогодишњег студирања оптерећење студената износи 180 ЕСПБ бодова (у свакој години студија 60 ЕСПБ).

У складу са савременим педагошким тенденцијама на Високој школи струковних студија за васпитаче у Крушевцу предвиђени су савремени наставни модели и методе учења и поучавања (курикуларни приступ, интерактивно и кооперативно учење, менторско вођење, тимски рад, пројекатска настава и сл.

Предмети су конципирани тако да подразумевају континуирано прожимање теоријске наставе у школи и практичног рада у вртићима. Вежбања у школи су такође практичног типа.

Студент који је започео студије за образовање васпитача деце предшколског узраста у другој школи струковних студија може да пређе на одговарајућу годину студија у Високој школи струковних студија за васпитаче у Крушевцу. Одлуку о признавању испита и условима преласка (пренос ЕСПБ бодова) доноси Наставничко Веће школе, у складу са актима Школе.

Р.б.

Шифра

Назив

Сем.

Пред.

Вежбе

ЕСПБ

Обавезни/

Изборни

1.10112ПСрпски језик1215Обавезни
2.10212ПСтрани језик 11215Обавезни
3.10312ПOпшта педагогија1316Обавезни
4.10412ПOпшта психологија1215Обавезни
5.20112ПФилозофија васпитања1315Изборни
20212ПСоциологија детињства1315
6.20312ПРитмика и плес1124Изборни
20412ПКорективна гимнастика1124
7.10712ПКултура говора2224Обавезни
8.14312ПСтрани језик 22225Обавезни
9.10812ПТелесни развој и здравствено васпитање2214Обавезни
10.10912ПСценска уметност и луткарство2214Обавезни
11.11012ПРазвојна психологија2214Обавезни
12.20512ПДидактичке игре и стваралаштво2113Изборни
20612ПЕтика и васпитање2113
13.21312ПИнформационо-комуникационе технологије2213Изборни
21412ПМатематичко-дидактичке игре2213
14.11312ПСтручна пракса 12  3Обавезни
15.11412ПУвод у књижевност за децу3215Обавезни
16.11512ПСарадња породице и дечјег вртића3214Обавезни
17.11612ППредшколска педагогија3316Обавезни
18.11712ПВокално-инструментална настава3326Обавезни
19.12412ПИнтерпретација књижевних текстова за децу3214Обавезни
20.20712ПМултикултуралност и толеранција3215Изборни
20812ППсихологија дечје игре3215
21.12012ПМетодика ВОРА-а4315Обавезни
22.12112ПМетодика развоја говора 14214Обавезни
23.12212ПМетодика ПМП 14214Обавезни
24.12312ПМетодика упознавања околине 14214Обавезни
25.11812ПЛиковно стваралаштво4224Обавезни
26.20912ПМедијска култура4224Изборни
21012ПРадионица за игру и играчке4224
27.12612ПСтручна пракса 24  5Обавезни
28.12712ПМетодика развоја говора 25124Обавезни
29.12812ПМетодика ПМП 25124Обавезни
30.12912ПМетодика упознавања околине 25124Обавезни
31.13012ПМетодика музичког васпитања 15214Обавезни
32.13112ПМетодика ликовног васптања 15214Обавезни
33.13212ПМетодика физичког васпитања 15214Обавезни
34.11112ПМултимедијални системи5113Обавезни
35.21112ПМузичко стваралаштво5113Изборни
21212ПДрамска радионица5113
36.13512ПМетодика музичког васпитања 26124Обавезни
37.13612ПМетодика ликовног васптања 26124Обавезни
38.13712ПМетодика физичког васпитања 26124Обавезни
39.13812ППедагошко истраживање6213Обавезни
40.13912ПИнклузивно васпитање и образовање6213Обавезни
41.14012ППрипрема деце за полазак у школу6213Обавезни
42.21512ПРад са даровитима6113Изборни
21612ППедагошка документација6113
43.14212ПЗавршни рад6  6Обавезни
  Укупно ЕСПБ 180 

Преузмите НАСТАВНИ ПЛАН.